Misja szkoły

 

„Dziecko jest wspólnym dobrem rodziców i szkoły.

Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

 

Wizja szkoły

„Dzisiaj należy wiedzieć,

Co trzeba poznać jutro,

By radzić sobie pojutrze”

 

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować prawo drugiego człowieka do odmienności narodowej, religijnej, etnicznej, poglądowej, wyboru dróg życiowych, indywidualności i twórczego myślenia, a także przybliżamy kulturę i tradycją narodu polskiego, naszego regionu oraz miasta.

Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje oraz o swoje zdrowie (wychowanie przez sport).

Nasza szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju oferując zajęcia edukacyjne na wysokim poziomie. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą. Placówka jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

 

Model absolwenta

 

…jest aktywny - posiada zainteresowania i rozwija je na miarę

swoich możliwości

- ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki

- wykazuje się samodzielnością

- dba o rozwój umysłowy i fizyczny

 

… jest świadomy            - zna swoją wartość

swoich praw i praw        - zna i respektuje prawa innych

innych ludzi

 

… jest ciekawy świata    - stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z

różnych źródeł

- lubi i chce się uczyć

- wrażliwy na piękno przyrody (świadomość ekologiczna)

 

... jest odpowiedzialny    - umie podejmować działania i przewidywać ich  

konsekwencje

- umie rozwiązywać problemy

- cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki

- zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować

- umie dokonać samooceny

 

…jest otwarty  - łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami

- umie współdziałać w grupie

- prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy

innych

- jest dobrym organizatorem

 

…jest optymistą - jest pogodny

- pozytywnie patrzy na świat

- wierzy w siebie

 

…jest prawy  - umie odróżniać dobro od zła

- cechuje go uczciwość i prawdomówność

- zna normy dobrego zachowania się i według nich

postępuje

- zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się

wobec nich zachować

 

…jest tolerancyjny - rozumie, że różnice między ludźmi są czymś

naturalnym

- jest wrażliwy na potrzeby innych

 

…jest krytyczny - selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia

ich przydatność do określonego celu