Ocenianie Przedmiotowe – Technika

Na lekcji obowiązuje:

 • obecność na zajęciach
 • wzajemne poszanowanie prawa do nauki i pracy wszystkich członków zespołu klasowego
 • posiadanie podręcznika TECHNIKA kl. 4, kl. 5, kl. 6 /wydawnictwo MAC/
 • posiadanie zeszytu w kratę 16 kartkowego w klasie 4 i 6
 • posiadanie zestawu do realizacji wybranego projektu „DZIAŁAJ Z JAWI” (klasa 5)
 • posiadanie przyborów szkolnych (ołówek, linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel)
 • przestrzeganie przepisów BHP i regulaminu pracowni

Przedmiotem oceny może być:

 • praca na lekcji (zajęcia praktyczne)
 • przestrzeganie przepisów BHP i regulaminu pracowni
 • ocena końcowa wykonanej pracy
 • zeszyt przedmiotowy
 • wiedza

- odpowiedzi ustne (merytoryczność)

- odpowiedzi pisemne (tzw. kartkówki, sprawdziany)

 • przygotowanie się do lekcji, aktywność na lekcji
 • praca dodatkowa (referaty, projekty)
 • zadania domowe
 • udział w konkursach
 • praca online

Formy sprawdzania umiejętności i wiedzy (minimum 3 oceny)

Umiejętności:

 • praca na lekcji (zajęcia praktyczne)
  • ocenie podlega zgodność pracy z projektem, estetyka wykonanej pracy, inwencja twórcza
  • uczeń nieobecny na lekcji musi nadrobić zaległości na najbliższych zajęciach dodatkowych z techniki (w przypadku gdy uczeń uciekł z lekcji może otrzymać ocenę niedostateczną)
  • w przypadku braku zestawu do realizacji projektu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za pracę na lekcji
 • przestrzeganie przepisów BHP i regulaminu pracowni
  • za nieprzestrzeganie przepisów BHP i regulaminu pracowni uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną (przy rażącym naruszeniu przepisów), bądź minus (trzy minusy – ocena niedostateczna)
  • ocena za nieprzestrzeganie przepisów BHP i regulaminu pracowni nie podlega poprawie
 • ocena końcowa wykonanej pracy (ocenie podlega zgodność pracy z projektem, estetyka wykonanej pracy, inwencja twórcza)
  • jeżeli uczeń z własnej winy nie ukończy pracy wytwórczej otrzyma, jako ocenę cząstkową, ocenę niedostateczną, a ocena roczna ulega obniżeniu o jedną ocenę.

Wiedza:

Formy ustne:

 • odpowiedzi indywidualne (z 3 ostatnich lekcji)
 • wypowiedzi w klasie (tzw. aktywność)


 

Formy pisemne:

Kartkówki obejmują materiał z nie więcej niż trzech ostatnich tematów, mogą sprawdzać zadania domowe (czas trwania 15 min). Osoba nieobecna na zapowiedzianej kartkówce ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi i zaliczyć na najbliższej godzinie lekcyjnej partię materiału, którą obejmowała kartkówka. Zaliczenie może odbyć się na lekcji lub na najbliższych zajęciach wyrównawczych (decyzja należy do nauczyciela). Zlekceważenie tego obowiązku lub nieusprawiedliwiona nieobecność tylko na lekcji, na której odbyła się zapowiedziana kartkówka upoważnia nauczyciela do wpisania oceny niedostatecznej.


Sprawdzian
obejmują materiał z działu (czas trwania 45 min). Jest zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem. Osoba nieobecna na sprawdzianie ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi i zaliczyć w terminie 2 tygodni (od daty powrotu do szkoły) partię materiału, którą obejmował sprawdzian. Zaliczenie może odbyć się na lekcji lub na zajęciach wyrównawczych (decyzja należy do nauczyciela). Zlekceważenie tego obowiązku lub nieusprawiedliwiona nieobecność tylko na lekcji, na której odbył się sprawdzian upoważnia nauczyciela do wpisania oceny niedostatecznej.

W przypadku ucznia, który ma nieusprawiedliwioną nieobecność na lekcji, zaliczenie powinno odbyć się na następnej jednostce lekcyjnej danego przedmiotu.

Aktywność

Aktywność na lekcjach oraz jej brak zostaną ocenione następująco:

 • uczeń otrzymuje ocenę (dobrą, bardzo dobrą, celującą) bądź „+” z aktywności na lekcji za:
  • właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu
  • gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć
  • podejmowanie merytorycznej dyskusji
  • szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia
  • dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji
  • wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami
  • pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych
 • uczeń otrzymuje ocenę (dostateczną, dopuszczającą, niedostateczną) bądź „–” za znikomą aktywność na lekcji lub jej brak, gdy:
  • zajmuje się na lekcji czynnościami niezwiązanymi z realizowanym tematem
  • niszczy prace kolegów
  • przeszkadza w prowadzeniu lekcji
  • niszczy narzędzia i sprzęt

Sposób przeliczenia „+” i „–” na oceny:

 • „+” bardzo dobry – 3 plusy; celujący – 5 plusów
 • „-”niedostateczny - 3 minusy

Formy zadań domowych: ćwiczenia, notatki, własna twórczość, referaty, prezentacje itp.

 • bieżące (utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji)
 • długoterminowe - stanowiące pracę nad projektem tematycznym
 • inne (samodzielne propozycje uczniów) poszerzające zakres realizowanych na zajęciach treści - prezentowane w formie pisemnej lub innej

Formy online:

 • zadania wykonywane w wersji elektronicznej np. prezentacje, filmy, symulacje, strony internetowe, plakaty itp.
 • zadania wytwórcze

Obowiązkiem ucznia jest przesłanie pracy w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail bądź dostarczenie do szkoły (zadanie wytwórcze). Jeżeli nie ma takiej możliwości należy pracę wytwórczą wysłać w formie grafiki (zdjęcia) na wskazany adres e-mail.

W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.


 

Nieprzygotowanie się ucznia do zajęć lekcyjnych

Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji i brak zadania domowego, które nauczyciel odnotuje w dzienniku, które to nie będą brane pod uwagę przy klasyfikacji śródrocznej czy rocznej. Przy kolejnym zgłoszeniu nieprzygotowania się do lekcji nauczyciel wstawia ocenę niedostateczną. Zgłoszenie braku przygotowania musi się odbyć na początku lekcji, a nie w czasie jej trwania. Jeżeli w danym dniu nauczyciel planuje kartkówkę, uczeń zgłaszający nieprzygotowanie również pisze, lecz jego praca w momencie niepowodzenia nie będzie oceniana. Prawo to nie dotyczy kartkówek zapowiadanych wcześniej. Osoby, które były nieobecne na lekcjach dłużej niż tydzień mają automatycznie usprawiedliwione nieprzygotowanie.

Indywidualizacja wymagań dla uczniów z opinią psychologiczno – pedagogicznej.

Ocenianie

W przypadku nieobecności ucznia na lekcji nauczyciel wpisuje w pozycji ocena, minus (-) jako informację z jakiego zakresu była ocena i kiedy. Uczeń ma obowiązek zaliczenia partii materiału na najbliższych zajęciach a w przypadku sprawdzianu w terminie do dwóch tygodni. Nie zaliczenie w terminie upoważnia nauczyciela do wpisania oceny niedostatecznej.

Minus (-) nie jest oceną a tym samym nie ma wpływu na ocenę. Jest tylko informacją dla ucznia i rodzica, że w czasie oceniania ucznia nie było w szkole. Opis minusa (-) informuje z jakiego zakresu była ocena.

Ocenianie procentowe prac pisemnych

OCENA

%

niedostateczny

0-29

dopuszczający

30-49

dostateczny

50-69

dobry

70-84

bardzo dobry

85-94

celujący

95-100

 

Wagi ocen z techniki w dzienniku elektronicznym:

FORMA SPRAWDZANIA WIEDZY

WAGA OCENY

-  ocena końcowa wykonanej pracy

-  sprawdzian

10

-  kartkówka, praca na lekcji

8

-  odpowiedź ustna

8

-  prezentacje, referaty, projekty

6

-  nieprzestrzeganie regulaminu pracowni

-  nieprzestrzeganie przepisów bhp

-  nieprzygotowanie się do zajęć

6

-  aktywność

5

-  zeszyt /dokumentacja techniczna/

5

-  zadanie domowe

3

 

 

Oceny cząstkowe zapisane ze znakiem „+”

cena

Wartość oceny

1+

1,5

2+

2,5

3+

3,5

4+

4,5

5+

5,5

Oceny cząstkowe zapisane ze znakiem „ - ”

Ocena

Wartość oceny

2 -

1,75

3 -

2,75

4 -

3,75

5 -

4,75

6 -

5,75

Oceny wystawione na podstawie średniej ważonej:

OCENA

%

niedostateczny

0 - 1,59

dopuszczający

1,60 - 2,69

dostateczny

2,70 - 3,69

dobry

3,70 - 4,69

bardzo dobry

4,70 - 5,49

celujący

5,50 - 6,00

 

 

 

 

 

Wymagania na poszczególne oceny:

Niedostateczna

 • uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia
 • nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności
 • nie zawsze potrafi bezpiecznie posługiwać się narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym
 • lekceważy obowiązki ucznia
 • nie zawsze przestrzega przepisów bhp oraz regulaminu pracowni
 • nie opanował minimum wiedzy określonej w programie nauczania
 • nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań
 • nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów
 • nie potrafi organizować pracy
 • jest niesamodzielny
 • nie korzysta z żadnych źródeł informacji
 • nie prowadzi dokumentacji

Dopuszczająca

 • ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, ale one nie przekreślają możliwości zdobywania podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, a postawa rokuje możliwość ich usunięcia
 • rozwiązuje zadania zarówno teoretyczne jak i praktyczne o niewielkim stopniu trudności
 • uczestniczy systematycznie w zajęciach i jest do nich przygotowany pod względem rzeczowym
 • wykonuje prace wytwórcze z licznymi uchybieniami od projektu, niedokładnie i nieestetycznie
 • rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności
 • potrafi w nieznacznym stopniu posługiwać się narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym
 • pracuje zgodnie z przepisami bhp oraz przestrzega regulamin pracowni
 • rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności
 • wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania
 • nie korzysta z żadnych źródeł informacji
 • prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie

Dostateczna

 • spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą
 • opanował ważniejsze zagadnienia programowe
 • rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, lecz wykazuje znaczne braki w manualnym opanowaniu zadań praktycznych (ocena po wnikliwej analizie predyspozycji)
 • zadania problemowe wykonuje przy pomocy nauczyciela
 • potrafi zastosować zdobyte wiadomości do rozwiązywania typowych zadań z pomocą nauczyciela
 • potrafi wykonać dokumentację techniczną z nielicznymi błędami
 • zna nazwy podstawowych narządzi, przyborów i sprzętu technicznego
 • potrafi bezpiecznie i zgodnie z planem wykonywać prace wytwórcze
 • rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności
 • poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami
 • poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy
 • stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy
 • mało efektywnie wykorzystuje czas pracy
 • rzadko korzysta z różnych źródeł informacji
 • systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie

 

Dobra

 • spełnia wymagania na ocenę dostateczną
 • czynnie uczestniczy w zajęciach i najczęściej jest do nich przygotowany
 • wykazuje niewielkie braki w wiadomościach ujętych w programie nauczania
 • poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje [wykonuje] samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne
 • wykazuje dużą samodzielność w korzystaniu z różnych źródeł wiedzy
 • wykonywane prace nie budzą większych zastrzeżeń pod względem estetycznym
 • prawidłowo i bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym
 • potrafi odczytywać i zapisywać ze zrozumieniem dokumentację techniczną
 • dokładnie i zgodnie z dokumentacją wykonuje wszystkie prace i zadania wytwórcze
 • nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w programie nauczania
 • rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne
 • wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela
 • sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne
 • zna i stosuje zasady bhp oraz regulamin pracowni
 • poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy
 • czasami korzysta z różnych źródeł informacji
 • systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację

Bardzo Dobra

 • spełnia wymagania na ocenę dobrą
 • na lekcje przychodzi przygotowany i bierze w niej czynny udział
 • cechuje się zaangażowaniem i aktywnością na lekcjach
 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów
 • wykonuje prace estetycznie
 • potrafi wyciągać wnioski i dokonywać całościowej analizy poruszanego zagadnienia
 • prowadzi estetycznie, dokładnie i czytelnie dokumentację techniczną
 • stosuje prawidłową terminologię w zakresie nazewnictwa materiałów, procesów, zjawisk, narzędzi i urządzeń technicznych
 • prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć
 • potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych
 • ambitnie realizuje zadania indywidualne
 • bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne
 • jest świadomy zasad bhp podczas pracy
 • poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy
 • sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami
 • cechuje się systematycznością, konsekwencją działania
 • systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji
 • systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację
 • właściwie posługuje się narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym

 

Celująca

 • spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami używając właściwej dla techniki terminologii oraz proponuje rozwiązania nietypowe
 • jego wypowiedzi są przemyślane i nie zawierają żadnych błędów.
 • umiejętnie podchodzi do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych
 • cechuje się oryginalnością rozwiązań
 • sumiennie wykonuje zadania techniczne
 • wykazuje duże zaangażowanie w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych
 • bierze aktywny udział w zajęciach
 • prace wykonuje estetycznie i na wysokim poziomie
 • potrafi zastosować wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych
 • twórczo rozwija własne uzdolnienia
 • systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji
 • śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki
 • swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach
 • biegle i właściwie posługuje się urządzeniami i narzędziami
 • wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych

Przy wstawianiu oceny rocznej brane są pod uwagę zarówno oceny cząstkowe jak i ocena śródroczna. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, lecz średnią ważoną, odzwierciedleniem poziomu wiadomości i umiejętności. Ważna jest również aktywność na lekcji i systematyczna praca ucznia.

Ocena końcowa z przedmiotu uwzględnia oceny z poprzedniego roku szkolnego.

Wszelkie prace wytwórcze i pisemne są dostępne, dla rodziców bądź prawnych opiekunów, u nauczyciela podczas zebrań z rodzicami.

W sprawach nieobjętych Przedmiotowym Ocenianiem ma zastosowanie Wewnątrzszkolne Ocenianie.


Regulamin Pracowni Technicznej

Ocenianie Przedmiotowe


Karta Rowerowa


W ramach zaliczenia treści z przedmiotu uczniowie klas IV piszą końcowy test z przepisów ruchu drogowego i po uzyskaniu 80% mogą przystąpić do części praktycznej egzaminu z jazdy na rowerze.

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego osoby w wieku od 10 do 18 roku, aby uczestniczyć w ruchu drogowym jako rowerzysta, muszą posiadać kartę rowerową.

Decyzję o przystąpieniu dziecka do egzaminu na kartę rowerową podejmuje rodzic bądź opiekun prawny.

Procedury wydawania karty rowerowej i arkusze zaliczeń:
- Procedury wydawania karty rowerowej
- Arkusz zaliczeń na kartę rowerową (
arkusz_odpowiedzi.xls)

Podstawowe przepisy ruchu drogowego:
- Przepisy ruchu drogowego - pojęcia podstawowe
- Pieszy uczestnikiem ruchu drogowego
- Rower - pojęcia podstawowe
- Rowerzysta na drodze
- Manewry ruchu drogowego, zatrzymanie i postój
- Manewry ruchu drogowego - prezentacja
- Znaki drogowe (obowiązujące)
- Znaki drogowe
- Zasady przejazdu przez skrzyżowania
- Testy (karta rowerowa)

- Kodeks drogowy dla rowerzysty

    Hulajnoga elektryczn
   Urządzenie transportu osobistego - UTO
   Urządzenie wpomagające ruch - UWR

    /przepisy obowiązują od 20 maja 2021 r./


- Testy (karta rowerowa)
- Testy dla SP
Testy dla GIMNAZJUM
- Testy dla szkół średnich
- Motorowerzysta (prawo jazdy AM)


Treści Nauczania z Wychowania Komunikacyjnego dla uczniów klas IV:

 • rozpoznawanie rodzajów dróg i ich elementów
 • omawianie podstawowych pojęć z zakresu ruchu drogowego
 • odczytywanie znaków pionowych i poziomych i ich interpretacja
 • wskazywanie znaków wyróżniających się innym kształtem, które regulują pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie
 • wskazanie na różnice pomiędzy poszczególnymi uczestnikami ruchu (pieszy, kierujący, pasażer)
 • omówienie zasad poruszania się po drogach
 • przypomnienie i usystematyzowanie zasad dot. ruchu pieszych
 • wyjaśnienie zasad szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania
 • zapoznanie z przepisami dotyczącymi warunków, jakie musi spełniać rowerzysta i rower, aby mogli być dopuszczeni do uczestnictwa w ruchu drogowym
 • demonstracja i omówienie zasad działania układów technicznych roweru
 • prezentacja filmów i omówienie manewrów w ruchu drogowym
 • ćwiczenia manewrów wykonywanych przez rowerzystę (skręt w prawo, lewo, sygnalizowanie zamiaru skrętu)
 • wyjaśnienie pojęć: bezpieczna odległość, dostosowanie prędkości i hamowanie
 • omówienie zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach
 • analizowanie zasad poruszania się po drodze oraz manewrów wykonywanych przez rowerzystę
 • ćwiczenia w ustalaniu kolejności pierwszeństwa przejazdu
 • rozpoznawanie sytuacji, analizowanie zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych
 • rozmowy i pokaz filmów dot. przyczyn powstawania wypadków i kolizji drogowych
 • określenie zasad postępowania w czasie wypadku
 • poznaje podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej
 • praca z kodeksem drogowym
 • samodzielne korzystanie z różnych materiałów o tematyce ruchu drogowego

  Osiągnięcia uczniów w konkursach w roku szkolnym 2010/2011:

-
XIII Miejski Konkurs Grafiki Komputerowej- Grand Prix 
- XIII Miejski Konkurs Grafiki Komputerowej- 10 wyróżnień


                                    Osiągnięcia uczniów w konkursach w roku szkolnym 2009/2010:
- Laureat Konkursu Humanistycznego
- Trzy Finalistki Konkursu Humanistycznego


                                   Osiągnięcia uczniów w konkursach w roku szkolnym 2008/2009: 

- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2009- wyróżnienie, XVII miejsce, XVIII miejsce, XIX miejsce
- Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Albus 2009”- 5 laureatów, 7 wyróżnień
- Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy- laureat
- Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny „Ortograf”- 3 wyróżnienia
- V Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień” – 3 wyróżnienia
- Ogólnopolski Konkurs TEST MATEMATYKA PLUS OXFORD- wyróżnienie
- Ogólnopolska Stypendiada Wczesnoszkolna- wyróżnienie
- Ogólnopolski Konkurs na Komiks Edukacyjny „Magiczne Pudełko”- wyróżnienie
- Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego- XI miejsce, XIX miejsce
- Regionalny Konkurs Plastyczny „Jestem eko- jestem ok”- nagroda główna, nagrody i wyróżnienia
- Lubuski Konkurs Recytatorski- laureat
- Lubuski Festiwal Piosenki- wyróżnienie
- Miejski Konkurs Plastyczny „Najważniejsza jest rodzina”- I miejsce
- Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny- III miejsce
- Międzyszkolny Konkurs Poezji o Janie Pawle II- I miejsce
- Międzyszkolny Konkurs Matematyczny- II miejsce, III miejsce zespołowo
- Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny- I miejsce zespołowo
- Międzyszkolny Konkurs o Bezpieczeństwie- I miejsce zespołowo
- Międzyszkolny Konkurs Poezji Religijnej-I miejsce
- Międzyszkolny Konkurs Liturgiczny- II miejsce zespołowo
- Diecezjalny Konkurs Plastyczny- wyróżnienia


                              Osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2008/2009: 

- I miejsce  w mini siatkówce „2 dziewcząt” w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- I miejsce  w mini siatkówce „3 dziewcząt” w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- III miejsce  w mini siatkówce „2 chłopców” w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- I miejsce  w mini siatkówce „3 chłopców” w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- I miejsce  w mini siatkówce „4 chłopców” w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- III miejsce w mini siatkówce „2 dziewcząt” w zawodach rejonowych Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
- II miejsce w mini siatkówce „3 dziewcząt” w zawodach rejonowych Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
- III miejsce w mini siatkówce „4 dziewcząt” w zawodach rejonowych Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
- III miejsce w mini siatkówce „2 chłopców” w zawodach rejonowych Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
- II miejsce w mini siatkówce „3 chłopców” w zawodach rejonowych Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
- II miejsce w mini siatkówce „4 chłopców” w zawodach rejonowych Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
- III miejsce w mini siatkówce „3 dziewcząt” w półfinałach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
- III miejsce w mini siatkówce „3 chłopców” w półfinałach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
- IV miejsce w mini siatkówce „4 chłopców” w półfinałach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
- III miejsce w mini siatkówce „3 cdziewcząt” w finałach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
- IV miejsce w mini siatkówce „3 chłopców” w finałach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży
- II miejsce chłopców w Trójboju Lekkoatletycznym w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- V miejsce dziewcząt w Trójboju Lekkoatletycznym w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
-VI miejsce chłopców w Czwórboju Lekkoatletycznym w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
-XII miejsce dziewcząt w Czwórboju Lekkoatletycznym w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- V miejsce chłopców w koszykówce w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- VI, VIII miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- IV, XI miejsce  w Indywidualnych Biegach Przełajowych Chłopców w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- X miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- VI miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- VI miejsce w mini siatkówce „2 dziewcząt” w  finałach Puchar Kinder + Sport
- XV, XVI miejsce w mini siatkówce „2 dziewcząt” w  eliminacjach Puchar Kinder + Sport
- II, IX miejsce w mini siatkówce „2 dziewcząt” w  eliminacjach Puchar Kinder + Sport
- XIII, XV miejsce w mini siatkówce „3 dziewcząt” w  eliminacjach Puchar Kinder + Sport
- XII, XVI miejsce w mini siatkówce „3 dziewcząt” w  eliminacjach Puchar Kinder + Sport
- VIII miejsce w mini siatkówce „2 chłopców” w  eliminacjach Puchar Kinder + Sport
- IX miejsce w mini siatkówce „3 chłopców” w  eliminacjach Puchar Kinder + Sport
- II miejsce dziewcząt w eliminacjach gier i zabaw z piłką nożną
- II miejsce chłopców w eliminacjach gier i zabaw z piłką nożną
- IV miejsce dziewcząt w eliminacjach w „piątkach siatkarskich”
- III  miejsce chłopców w eliminacjach w „piątkach siatkarskich”
- III  miejsce chłopców w eliminacjach w piłce ręcznej 


                               Osiągnięcia uczniów w konkursach w roku szkolnym 2007/2008:

-
Finalista Województwa Lubuskiego w Konkursie Matematyczno-przyrodniczym
- Finalista Województwa Lubuskiego w Konkursie Humanistycznym

                               Osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2007/2008:

- I miejsce w mini siatkówce „2” dziewcząt w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży 


                                Osiągnięcia uczniów w konkursach w roku szkolnym 2006/2007:

- Dwóch Laureatów Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego 2007 na szczeblu powiatowym
- Wyróżnienie w Lubuskim Konkursie Recytatorskim 2007 na szczeblu powiatowym


                              Osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2006/2007:

- I miejsce w mini siatkówce „4” chłopców w Mistrzostwach Gorzowa
- I miejsce w mini siatkówce „4” chłopców w Mistrzostwach Rejonowych
- I miejsce w mini siatkówce „4” chłopców w Półfinałach Województwa Lubuskiego- awans do Finału Wojewódzkiego
- I miejsce w mini siatkówce „4” dziewcząt w Mistrzostwach Gorzowa
- II miejsce w mini siatkówce „4” dziewcząt w Mistrzostwach Rejonowych- awans do Finału Wojewódzkiego
- I miejsce w mini siatkówce „3” chłopców w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży Mistrzostwa Gorzowa
- I miejsce w mini siatkówce „3” dziewcząt w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży Mistrzostwa Gorzowa - II miejsce w mini siatkówce „3” chłopców w Zawodach Rejonowych
- II miejsce w mini siatkówce „3” dziewcząt w Zawodach Rejonowych
- II miejsce w mini siatkówce „3” chłopców w Zawodach Rejonowych
- II miejsce w mini siatkówce „3” chłopców w Półfinałach Mistrzostw Wojewódzkich -awans do finałów
- II miejsce w mini siatkówce „3” dziewcząt w Półfinałach Mistrzostw Wojewódzkich -awans do finałów
- III miejsce w mini siatkówce „2” chłopców w Mistrzostwach Gorzowa
- III miejsce w mini koszykówce chłopców w Mistrzostwach Gorzowa
-  IV miejsce w szachach w Mistrzostwach Gorzowa

      
                           
Osiągnięcia uczniów w konkursach w roku szkolnym 2005/2006:

- Laureat IX Wojewódzkiego Konkursu Grafiki Komputerowej dla uczniów szkół podstawowych
- Laureat Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego na szczeblu powiatowym
- Wyróżnienie w Lubuskim Konkursie Recytatorskim na szczeblu wojewódzkim
- II miejsce w VII Międzyszkolnym Turnieju Ekologicznym klas III 
-Trzech Laureatów w Regionalnym Konkursie Literacko- Plastycznym dla Szkół Podstawowych i Przedszkoli pod hasłem JESTEM EKO JESTEM OK
-13 wyróżnień w Regionalnym Konkursie Literacko- Plastycznym dla Szkół Podstawowych i Przedszkoli pod hasłem JESTEM EKO JESTEM OK
-
I i III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Religijnej i Biblijnej


                                 Osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2005/2006:

- I miejsce klas VI, V, IV  dziewcząt  i  chłopców  w  mini  piłce  siatkowej  w  Gorzowskiej  Spartakiadzie  Młodzieży
- II miejsce klasa IV, V, VI dziewczęta w mini siatkówce w Mistrzostwach Rejonowych
- III miejsce klasa IV i V dziewcząt w Mistrzostwach Wojewódzkich
- IV miejsce klasa VI W Mistrzostwach Wojewódzkich
- I miejsce klasa IV, V i VI w mini piłce siatkowej w Rejonowych Mistrzostwach Chłopców
- II miejsce klasa IV i Wojewódzkich w mini piłce siatkowej w Mistrzostwach Wojewódzkich
- IV miejsce klasa VI w mini piłce siatkowej Mistrzostwach Wojewódzkich
- I miejsce w szachach w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- III miejsce „5” piłkarskich klasa VI  w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- IV miejsce w mini koszykówce w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- III miejsce  w  rzucie  piłeczką  palantową  (Katarzyna  Browarna  kl.VI)  w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- II miejsce w rzucie piłeczką palantową (Łukasz Wieremski kl.VI) w Gorzowskiej Spartakiadzie  Młodzieży
- III miejsce w skoku w dal (Magdalena Ratajczak kl. VI) w Gorzowskiej Spartakiadzie Młodzieży
- II miejsce w Międzyszkolnym Mikołajkowym Turnieju w "Dwa Ognie"

KINDER + SPORT 2019r.
Kolejny sukces  SIATKAREK !!!
01. 06. 2019r. we Wschowie odbył się turniej  wojewódzki „Kinder + Sport” w mini siatkówce dziewcząt „4”. Uczennice Bogumiły Szumińskiej  w składzie:  Amelia Giblewska, Alicja Grygiel,  Magdalena Łuczka, Amelia Wojciechowska i Hanna Zwolińska  po bardzo zaciętej rywalizacji zajęły III miejsce.  W turnieju wzięło udział 8 najlepszych zespołów z naszego województwa.
Rodzice dziewczynek po zakończonym turnieju skomentowali krótko „ Co za walka, co za emocje”. Zawodniczki pomimo zmęczenia skakały z radości, a najbardziej cieszyły z pokonania własnych słabości i motywowania się do walki o każdą piłkę.   
Gratulujemy zaangażowania, poświęcenia i udziału !!!

 
 


II m. w finale
WOJEWÓDZKICH IGRZYSK DZIECI
w mini piłce siatkowej "4" dziewcząt.

21.03.2019 r. w Gorzowie odbyły się rozgrywki rejonowe, w których brały udział 4 zespoły - SP -17 z Gorzowa Wlkp., SP- 20 z Gorzowa Wlkp., SP z Sulęcina i SP z Kostrzyna nad Odrą. Nasze dziewczęta zajęły I m i awansowały do półfinałów wojewódzkich.
Półfinały wojewódzkie odbyły się 04.03.2019 r. – w Sulęcinie. Nasza drużyna również w tych rozgrywkach zajęła I miejsce pokonując drużynę z Międzyrzecza i Sulęcina i awansowała do rozgrywek  wojewódzkich. 
Wojewódzki Finał Igrzysk Dzieci odbył się 14.05.2019 r. w Sulechowie z udziałem następujących drużyn:   SP. Sulechów - 1;  SP. Sulechów - 2;  SP. Sulęcin i SP. Gorzów Wlkp. -  17. Poziom rozgrywek był bardzo wysoki, rywalizacja między zespołami niezwykle zacięta, a nasze zawodniczki dały z siebie naprawdę wszystko. Tym bardziej, że w ostatnim czasie borykały się z kontuzjami i grały bez zawodniczek rezerwowych.
Podopieczne pani Bogumiły Szumińskiej: Natalia Begier, Amelia Giblewska, Amelia Wojciechowska, Julia Sapkowska, Magda Łuczka, Natalia Cyran, Alicja Grygiel, Ola Rucińska, Nikola Zagórniak, Hanna Zwolińska, Kornelia Grabowska zasługują na duże brawa i uznanie. 
 
 


II miejsce w PÓŁFINALE WOJEWÓDZKIM w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt!
Hurrrrraaaaa!!! Mamy II miejsce w PÓŁFINALE WOJEWÓDZKIM w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt! Co to były za zawody! Ogrom sportowych emocji, zacięta walka, gorący i głośny doping, poświęcenie, pot, łzy przeciwniczek i nasza radość! W pierwszym meczu ledwo ledwo, ale jednak pokonał nas zespół z Kostrzyna nad Odrą, kolejny mecz pewnie wygrałyśmy z Sulęcinem. Zbąszynek wygrał z Sulęcinem i Kostrzynem nad Odrą. Przyjęty system rozgrywek spowodował, że kolejny mecz (o awans do finału wojewódzkiego z drugiego miejsca) musiały ze sobą zagrać zespoły, które miały po jednym wygranym meczu - czyli znowu my i Kostrzyn nad Odrą! I tym razem to my wygrałyśmy!!! Hurrrraaa!!! Brawa i gratulacje dla naszych dzielnych dziewczyn (Oliwia Frączak III B, Paulina Gierczyńska III B, Ola Kaniowska III B, Kasia Kaszczyńska III B, Karolina Kukulska III B, Tatiana Martyniuk III B, Małgosia Matuszak III B, Julita Michalak III B, Natalia Pełszyk III B, Julia Słowik III B, Zuzia Specka III B, Kinga Zuk III B,Hania Bilińska 8 B, Natasza Durbajłło 8 B, Oliwia Nowakowska 8 B, Martyna Tatur 8 B, trenerki: Anna Bujanowska i Beata Gerstenkorn).Awans do PÓŁFINAŁU
Mamy II miejsce w Rejonowym etapie Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt i awans do PÓŁFINAŁU WOJEWÓDZKIEGO!!! Zawodniczki naszej Szkoły w składzie (Oliwia Frączak III B, Paulina Gierczyńska III B, Ola Kaniowska III B, Kasia Kaszczyńska III B, Karolina Kukulska III B, Tatiana Martyniuk III B, Małgosia Matuszak III B, Julita Michalak III B, Natalia Pełszyk III B, Julia Słowik III B, Zuzia Specka III B, Kinga Zuk III B,Hania Bilińska 8 B, Natasza Durbajłło 8 B, Oliwia Nowakowska 8 B, Martyna Tatur 8 B, trenerki: Anna Bujanowska i Beata Gerstenkorn) zmierzyły się ze szkołami z Drezdenka i Kostrzyna nad Odrą. Turniej był bardzo zacięty, a wszystkie drużyny dawały z siebie 100%. Nasze siatkarki pewnie pokonały zespół z Drezdenka, natomiast w meczu z Kostrzynem zabrakło nam odrobinę szczęścia. Ale... jedziemy na PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI do Sulęcina!!! Ogromne brawa!!!


 


Dziewczyny zostały MISTRZYNIAMI GORZOWA!!!
06.03.2019 r. w finałowych zawodach brały udział cztery szkoły - Szkoła Podstawowa nr 17, Szkoła Podstawowa nr 20, Gimnazjum nr 9 oraz Szkoła Podstawowa nr 21. W całym turnieju reprezentacja SP 17 nie straciła ani jednego seta! Kolejny etap, to zawody rejonowe, które odbędą się już 20.03.2019 r. Trzymamy kciuki za cały skład (Oliwia Frączak III B, Paulina Gierczyńska III B, Ola Kaniowska III B, Kasia Kaszczyńska III B, Karolina Kukulska III B, Tatiana Martyniuk III B, Małgosia Matuszak III B, Julita Michalak III B, Natalia Pełszyk III B, Julia Słowik III B, Zuzia Specka III B, Kinga Zuk III B,Hania Bilińska 8 B, Natasza Durbajłło 8 B, Oliwia Nowakowska 8 B, Martyna Tatur 8 B, trenerki: Anna Bujanowska i Beata Gerstenkorn) i życzymy kolejnych sukcesów! Awans do Finału Wojewódzkiego Kinder + Sport w kategorii trójek chłopców
11 i 12.05 w Sulechowie wywalczyliśmy awans do Finału Wojewódzkiego Kinder + Sport w kategorii trójek chłopców. Nasz zespół - wychowankowie J. Szałtys i B. Gerstenkorn w składzie: Sebastian Kuźmicz, Franek Kukorowski i Bartosz Dziełak zajął II miejsce. Wspaniała postawa rodziców zawodników - dziękujemy Państwu Agnieszce, Maciejowi, Mieczysławowi Kuźmicz, Państwu Magdalenie i Krzysztofowi Kukorowskim oraz Państwu Dziełak za wsparcie :)
8 najlepszych zespołów będzie rywalizować w Finale Wojewódzkim który odbędzie się 1. czerwca w Zielonej Górze.
Trzymajcie kciuki :)Eliminacje do Finałów Wojewódzkich Kinder + Sport
Zespół J. Szałtys w składzie - Bartosz Tatur, Jan Biliński i Igor Palejczyk w dniach 5 kwietnia i 10 maja wzięli udział w dwudniowych eliminacjach do Finałów Wojewódzkich Kinder + Sport w kategorii dwójek siatkarskich chłopców. Mimo, że nie udało się wywalczyć awansu chłopcy dzielnie walczyli, mężnie stawiając czoło najgroźniejszym zespołom. Gratulujemy udziału w tak renomowanym turnieju. Szczególne podziękowania dla Państwa Tatur i Pana Rafała Palejczyka, którzy nie dość że zorganizowali transport to byli jeszcze wielkim wsparciem chłopców na rozgrywkach.Finał "Trójek " siatkarskich chłopców.
26.03.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 5 odbył się finał "Trójek " siatkarskich chłopców. Nasz zespół pod wodzą Joanny Szałtys w składzie: Sebastian Kuźmicz, Bartosz Dziełak, Franek Kukorowski, Dawid Gierczyński, Igor Palejczyk, Bartosz Tatur, Jan Biliński i Bartosz Krygier zdobył I miejsce i tytuł Mistrza Gorzowa w tej kategorii. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!

 
 


Mini siatkówka
27 marca 2019 roku w  ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży- Igrzyska dzieci chłopcy z klasy VI B pod opieką trenerki Beata Gerstenkorn w składzie: Filip Bezgębluk, Bartosz Dziełak, Gracjan Drozda, Dawid Rychter, Szymon Burdziński, Sebastian Kuźmicz, Krzysztof Tatul, Oskar Tillmann, Jakub Kozaryn, Jakub Świderski. Rywalizowali w Półfinale Wojewódzkim „4” siatkarskich chłopców  zdobywając III miejsce ,rywalizując z Sulęcinem, Baczyną i Międzyrzeczem.
Gratulujemy i życzymy powodzenia!!!Mini siatkówka
22 marca 2019 roku w  ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży- Igrzyska dzieci chłopcy z klasy VIb pod opieką trenerki Beaty Gerstenkorn w składzie: Filip Bezgębluk, Bartosz Dziełak, Gracjan Drozda, Dawid Rychter, Szymon Burdziński, Sebastian Kuźmicz, Krzysztof Tatul, Oskar Tillmann, Jakub Kozaryn, Jakub Świderski. Rywalizowali w etapie Rejonowych „4” siatkarskich chłopców  zdobywając I miejsce pokonując Sp 5 i Sp Baczyna , awansując do kolejnego etapu rozgrywek na szczeblu wojewódzkim.
 Gratulujemy i życzymy powodzenia!!!

 
 


Mini siatkówka
01.03.2019 roku w  ramach Gorzowskiej Spartakiady Młodzieży chłopcy z klasy VIb pod opieką trenerki Beaty Gerstenkorn w składzie: Filip Bezgębluk, Bartosz Dziełak, Gracjan Drozda, Dawid Rychter, Szymon Burdziński, Sebastian Kuźmicz, Krzysztof Tatul, Oskar Tillmann, Jakub Kozaryn, Jakub Świderski, rozgrywali eliminacje i  Finały Mistrzostw Gorzowa „4” siatkarskich chłopców  zdobywając „złoto „ , awansując do kolejnego etapu rozgrywek na szczeblu wojewódzkim.
  Gratulujemy i życzymy powodzenia!!!
 


NASZE ZŁOTKA

      22 lutego 2019 roku w  ramach Gorzowskiej Spartakiady Młodzieży dziewczęta z klasy VI b pod opieką trenerki Bogumiły Szumińskiej  w składzie: Begier Natalia,  Giblewska Amelia, Grygier Ala, Sapkowska Julia, Łuczka Magda, Rucińska Ola, Zagórniak  Nikola,  Zwolińska Hania, Kotlarska Julia, Grabowska Kornelia i Bielska Zuzia  w finale Mistrzostw Gorzowa  zdobyły złoty medal  w mini siatkówce „4”dziewcząt.  W całym turnieju były bezkonkurencyjne, a w ścisłym finale pokonały SP 13, SP 5 i SP 20.
     Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów sportowych.
 

 


 
XIII  MIĘDZYSZKOLNY  TURNIEJ  MIKOŁAJKOWY w „Dwa ognie” klas III
Dnia 12.12.2018r. odbył się w naszej szkole XIV Międzyszkolny Turniej Mikołajkowy w „ Dwa ognie” dla klas III.
    W turnieju wzięły udział następujące szkoły: SP  5, SP 17- zespół I, SP 17- zespół II.
Rywalizacja była bardzo zacięta, ale zasady fair play zostały zachowane. O miejscach decydowały małe pkt. w poszczególnych meczach. Zespół naszej szkoły zajął II i III miejsce. Nagrodami w turnieju były dyplomy dla szkół, a każde dziecko otrzymało upominek w postaci maskotki z czapką mikołaja.
Gratulujemy!
Turniej Mikołajkowy Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt.
 
8 grudnia 2018r. w Sulechowie odbył się XIV Międzywojewódzki Turniej Mikołajkowy Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt. W kategorii "2" III miejsce wywalczyły Nikola Rakowska i Klaudia Szarkowska. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów sportowych. 
 

Turniej Mikołajkowy Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt.
8 grudnia 2018r. w Sulechowie odbył się XIV Turniej Mikołajkowy Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt w kategorii "2" , "3" i "4". W "2" dziewczęta naszej szkoły grające w składzie : Antonina Wojciechowska, Julia Słomińska i Aleksandra Łuczka zajęły wysokie V miejsce. W kategorii "4" naszą szkołę reprezentowały: Amelia Wojciechowska, Hanna Zwolińska, Alicja Grygiel i Magdalena Łuczka również zajmując wysokie V m.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów sportowych.
 
 
 Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
 
03.10.2018 r. w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbyły się Indywidualne Biegi Przełajowe dla dziewcząt i chłopców w dwóch kategoriach wiekowych : klasy piąte i młodsze reprezentowane przez następujące uczennice: Amelię Siudę (opiekun p. Joanna Szałtys), Maję Wesołą, Wiktorię Krupę, Jessicę Tyc ( opiekun p. Beata Łopacińska), Janę  Dvorecką i Natalię Gierłowską ( opiekun p. Adam Bryliński) oraz klasy szóste. reprezentowane przez -  Natalię Brzezińską ( opiekun p. Joanna Szałtys),
Natalię Begier, Nikole Zagórniak, Hanię Zwolińską, Julię Sapkowską,  Alicję Grygiel (uczennice p. Bogumiły Szumińskiej). Natalia Brzezińska w świetnym stylu dobiegła do mety na drugim miejscu zdobywając srebrny medal. Dziewczynki z klasy VI zajęły I m, dziewczynki w kategorii młodszej (klasa V) zajęły III m.co dało  im pierwsze miejsce w klasyfikacji ogólnej Szkół Podstawowych. Wszystkie nasze zawodniczki pobiegły bardzo dobrze. 
 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 
 
 
Natomiast chłopcy w kategorii klasy V i młodsze w składzie: Bartek Bąk, Dawid Gierczyński ( opiekun p. W Malinowski), Fabian Stachowski, Sebastian Kuźbicz, Igor Palejczyk, (opiekun J. Szałtys) Kacper Leśniewski, Witold Orzoł( opiekun A. Pryliński) drużynowo w kategorii młodszej zajęli   XI       miejsce. W kategorii klas VI w składzie: Patryk Turbo, Oliwier  Mucharzewski, Filip Łopiński ( opiekun A. Pryliński), Jeremiasz Sławiński, Szymon Burdziński, Dawid Rychter( opiekun B. Gerstenkorn) drużynowo w kategorii starszej zajęli  VII miejsce. W klasyfikacji ogólnej Szkół Podstawowych uplasowali się na miejscu  X . Wszyscy zawodnicy dali z siebie wszystko.  Gratulujemy!!! 
  Chłopcy w składzie:  Jeremiasz Sławiński, Szymon Burdziński, Dawid Rychter, Gracjan Drozda ( opiekun B. Gerstenkorn), Sebastian Kuźbicz, Dawid Kołodziej, Fabian Grygianiec ( opiekun J. Szałtys), Jakub Antoszków , Oliwier Korzun,  Filip Łopiński ( opiekun A. Pryliński) wybiegali VII miejsce.    Gratulujemy!!! 
 

Hania Bilińska zdobyła brąz!!!


    Pierwsze zawody w tym roku szkolnym i od razu WIELKI SUKCES!!! 25.09.2018 r. w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbyły się Indywidualne Biegi Przełajowe. Naszą szkołę reprezentowały: Hanna Bilińska, Martyna Tatur, Jagoda Zielińska (podopieczne p. Beaty Gerstenkorn), Roksana Pawlak (podopieczna p. Anny Bujanowskiej), Daryna Derevenets (podopieczna p. Małgorzaty Bajurnej). Wszystkie nasze zawodniczki pobiegły doskonale - Hania Bilińska w świetnym stylu dobiegła do mety jako trzecia i zdobyła brązowy medal, a pozostałe dziewczyny uplasowały się na bardzo wysokich miejscach i na pewno będą reprezentować naszą szkołę w kolejnych zawodach - Sztafetowych Biegach Przełajowych, które odbędą się już wkrótce. 
Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!!!