DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Sportowymi im. Adama Mickiewicza w Gorzowie Wielkopolskim   zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://sp-17.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-10

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 10-02-2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Sportowymi im. Adama Mickiewicza w Gorzowie Wielkopolskim  

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Leszek Cierach
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły:  telefon: (95) 7 320 347
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście, znajdujące się od strony ulicy Warszawskiej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Wsparcia  osobom ze specjalnymi potrzebami, przy wejściu głównym, udzielają pracownicy obsługi szkoły.
 3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 4. Na każdym poziomie szkoły (piwnica, parter, 1 i 2 piętro) znajduje się korytarz. Obiekt nie posiada wind, brak pochylni, platform, pętli komunikacyjnych itp.
 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

 

Uwaga, uczniowie klas 4-8!

Przedstawiamy szczegóły Dnia Kropki w naszej szkole. Zaplanowaliśmy następujące akcje:

• Kropkowa rewia mody- kropki, kropeczki, grochy, groszki! - Chętni uczniowie przychodzą do szkoły przebrani w stroje w kropki (może to być również element stroju, np. apaszka w groszki lub narysowane piegi na twarzy).
Każdy przebrany uczeń jest zwolniony z odpowiedzi ustnych w danym dniu oraz zdobywa punkty dla swojej klasy do tytułu KLASA ROKU 2020/2021. Nagrodą będzie Puchar Dyrektora Szkoły, wręczony na koniec roku szkolnego.
• Poznaj historię Vashti -zobaczcie film o Vashti na stronie szkolnej, porozmawiajcie z nauczycielami o zainteresowaniach, pasjach i talentach!
• Pozytywne motywatory w kropkach- Ścianka Motywująca z cytatami (w holu szkoły) Ciekawe i mądre sentencje- przeczytajcie!
Wielka Kropa Siedemnastki- jakie mamy mocne strony i posiadane talenty? (hol szkoły)- dołączcie do innych i napiszcie o zainteresowaniach i swoich talentach.
• Podążaj za kropką!- skanuj kody QR i rozszyfruj hasło
Akcja tylko na długiej przerwie! Uczniowie mogą mieć przy sobie telefony komórkowe ze skanerami kodów QR.
Na terenie szkoły i boiska szkolnego, w ośmiu różnych miejscach będą kolorowe kartki z kodem QR z zakodowanym słowem – kluczem do hasła nawiązującego do Międzynarodowego Dnia Kropki. Trzech pierwszych uczniów (każdy z innej klasy), którzy rozszyfrują hasło zgłaszają się do nauczycielki informatyki (gabinet nr 11) i zdobywają punkty do tytułu KLASA ROKU 2020/2021.

Uwaga! Pobierz bezpłatny program (SKANER QR lub CZYTNIK KODÓW QR z Google Play). Po pobraniu, sprawdź jak to działa i zeskanuj poniższy kod! 😊


• Zabawy interaktywne na lekcjach informatyki
Poznajemy technologię rozszerzonej rzeczywistości za pomocą aplikacji Quiver.


 

 Dyrektor naczelny SP nr 17

mgr Maria Zawadzka

 
V-ce dyrektor Sp nr 17 
mgr Krystyna Kołodziej              
 


 
                                                    

 

Nauczanie zintegrowane
 
Elżbieta Wiśniowska kl. 1a
Bożena Pawlicka kl. 1b 
Małgorzata Woronowicz kl. 1c
 
Arleta Frydrych kl. 2a
Anna Onoszko kl. 2b
 
Danuta Kaniowska kl. 3a
Marlena Michalkiewicz kl. 3b
 
 
 
 

Język polski
Krystyna Kołodziej
Anna Starzyńska-Maniecka
Anna Sadowska
Aneta Dłużniewska
 
Język angielski
Anna Miszczyńska
Beata Nowak
 Krystyna Omelchenko
Natalia Marciniak
 


Język niemiecki
Edyta Starczewska
 
Matematyka
Małgorzata Banaszczak
Elżbieta Wojtunik-Pietek
Maria Zawadzka


Historia
Marta Mazurek
 
 
Wiedza o Społeczeństwie
Marta Mazurek

Przyroda
Lucyna Błaszczyk
 
Biologia
Lucyna Błaszczyk
 
Fizyka
Jasicka Barbara
 
Chemia
Maria Zawadzka
Joanna Kulej

Geografia
Edyta Ryłko-Burdun

Informatyka
Małgorzata Miszczak
Leszek Cierach
Grzegorz Trześniowski

Plastyka
Karolina Przybysz

Muzyka
Karolina Przybysz

Technika
Karolina Przybysz
 

Wychowanie fizyczne
Anna Bujanowska
Beata Gerstenkorn
Bogumiła Szumińska
Beata Łopacińska
Adam Pryliński
Tomasz Gornow
Waldemar Malinowski

Religia
Barbara Śmierciak - klasy 1-5
Grzegorz Trześniowski - klasy 5-8


Wychowanie do
życia w rodzinie
Arleta Frydrych

Edukacja dla bezpieczeństwa
Roman Pęcherz
 
Doradztwo zawodowe
Anna Starzyńska-Maniecka
Elżbieta Niekrasz
 
Pedagog
Iwona Pogonowska
Elżbieta Niekrasz
 
Psycholog
Anna Janowska 
 
Logopeda
Anna Onoszko

Biblioteka
Urszula Szambelan
Iwona Hyra
 
 
Świetlica
Edyta Starczewska
Kamila Piotrowska
 

Misja szkoły

 

„Dziecko jest wspólnym dobrem rodziców i szkoły.

Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

 

Wizja szkoły

„Dzisiaj należy wiedzieć,

Co trzeba poznać jutro,

By radzić sobie pojutrze”

 

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować prawo drugiego człowieka do odmienności narodowej, religijnej, etnicznej, poglądowej, wyboru dróg życiowych, indywidualności i twórczego myślenia, a także przybliżamy kulturę i tradycją narodu polskiego, naszego regionu oraz miasta.

Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje oraz o swoje zdrowie (wychowanie przez sport).

Nasza szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju oferując zajęcia edukacyjne na wysokim poziomie. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą. Placówka jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

 

Model absolwenta

 

…jest aktywny - posiada zainteresowania i rozwija je na miarę

swoich możliwości

- ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki

- wykazuje się samodzielnością

- dba o rozwój umysłowy i fizyczny

 

… jest świadomy            - zna swoją wartość

swoich praw i praw        - zna i respektuje prawa innych

innych ludzi

 

… jest ciekawy świata    - stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z

różnych źródeł

- lubi i chce się uczyć

- wrażliwy na piękno przyrody (świadomość ekologiczna)

 

... jest odpowiedzialny    - umie podejmować działania i przewidywać ich  

konsekwencje

- umie rozwiązywać problemy

- cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki

- zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować

- umie dokonać samooceny

 

…jest otwarty  - łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami

- umie współdziałać w grupie

- prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy

innych

- jest dobrym organizatorem

 

…jest optymistą - jest pogodny

- pozytywnie patrzy na świat

- wierzy w siebie

 

…jest prawy  - umie odróżniać dobro od zła

- cechuje go uczciwość i prawdomówność

- zna normy dobrego zachowania się i według nich

postępuje

- zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się

wobec nich zachować

 

…jest tolerancyjny - rozumie, że różnice między ludźmi są czymś

naturalnym

- jest wrażliwy na potrzeby innych

 

…jest krytyczny - selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia

ich przydatność do określonego celu

 

   Szkoła Podstawowa nr 17 w Gorzowie Wlkp. została zbudowana z inwestycji szkolnych i przekazano ją do użytku w dniu 6 września 1965 r. W tym dniu rozpoczęła swą pracę dydaktyczno-wychowawczą i od tego też czasu datuje się jej historia. Naukę rozpoczęło wówczas 876 uczniów , a pracę 25 nauczycieli.
        Organizatorem tej szkoły i pierwszym jej kierownikiem został mianowany przez Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. mgr Jerzy Wiśniowski, który od kwietnia 1965 r. przebywał na budowie szkoły, a lipcu i sierpniu sprowadzał sprzęt szkolny i pomoce naukowe, przyjmował skierowanych przez Wydział Oświaty nauczycieli, przyjmował uczniów, opracował plan pracy szkoły na rok szkolny 1965/1966. Zastępcą kierownika szkoły został Piotr Franków.
         W roku szkolnym 1971-72  grono nauczycielskie na Radzie Pedagogicznej wystąpiło z inicjatywą nadania szkole imienia wybranego Patrona. Po ogólnoszkolnej dyskusji wytypowany został poeta Adam Mickiewicz. Od 1973 roku rozpoczęto w  szkole prace mające na celu przybliżenie uczniom postaci przyszłego patrona. 17 maja 1974 roku odbyła się wielka uroczystość nadania szkole imienia Adama Micikiewicza i wręczenia sztandaru. Od następnego roku szkolnego tradycją stały się coroczne obchody Dnia Patrona Szkoły.

   6 września 1965 r.

            Na placu przed szkołą zebrali się uczniowie wraz z wychowawcami, oczekując na uroczystą chwilę przekazania budynku szkolnego do użytku oraz na otwarcie nowego roku szkolnego. Przybyli również rodzice uczniów. Uroczystość inauguracyjną przybyli: przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Zenon Bauer, przedstawiciele Wydziału Oświaty z inspektorem szkolnym Stanisławem Filpczykiem i podinspektorem szkolnym, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Jarosław Kania, przedstawiciel KMPZPR Stanisław Kędzierawski.
                Zakładem Opiekuńczym Szkoły została Gorzowska Drukarnia Akcydensowa.


1). W głębi pawilon boczny przeznaczony na świetlicę i stołówkę szkolną.
2). Ostanie prace wykończeniowe na korytarzach szkolnych w sierpniu 1965 r


3). Pierwsza w szkole klasa VIII po reformie szkolnictwa podstawowego-17 czerwca 1967 r.
4). Korytarz drugiego piętra. Rok szkolny 1967-1968.5). Uczniowie klasy VIII A na lekcji w gabinecie fizyko--chemicznym (1967/1968 r.).
6). Pan Wojciech Rother - nauczyciel fizyki i chemii  w swojej pracowni podczas lekcji (1967/1968r.).
7). Przed mapą na lekcji geografii odpowiada uczeń  kl. VII D (1967/1968 r.).
8). Klasa VII D(1967/1968 r.).

            Szkolne koło sportowe

      15 września 1965 roku rozpoczęło swoją działalność Szkolne Koło Sportowe. Przewodniczącym zarządu SKS-u został Zygmunt Trafis, sekretarzem-Paweł Modrzejewski, skarbnikiem- Zygmunt Gabryniewski, kronikarzem- Juliusz Gołębiowski. Opiekunem całego zespołu młodych sportowców został Jerzy Gerstenkorn. Utworzone zostały również sekcje: piłki siatkowej i ogólnorozwojowa.