STATUT

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI

IM. ADAMA MICKIEWICZA

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

 

 

 

 

Wprowadzono zarządzeniem Dyrektora z dnia 1 września 2019r..

 

Rozdział I Postanowienia Ogólne

 

 • 1. Nazwa i typ szkoły
 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Sportowymi im. Adama Mickiewicza w Gorzowie Wlkp.
 2. Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Sportowymi im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Warszawska 19, zwany dalej „Szkoła” jest szkołą publiczną.
 3. Szkoła Podstawowa posiada imię Adama Mickiewicza, własny sztandar, tablicę pamiątkową oraz ceremoniał szkolny. Warunki stosowania sztandaru oraz ceremoniał precyzuje odrębny dokument.
 4. Ilekroć w statucie jest mowa o:
 • Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.);
 • Szkole, jednostce – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 17 z Oddziałami Sportowymi im. Adama Mickiewicza w Gorzowie Wielkopolskim;
 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Sportowymi im. Adama Mickiewicza w Gorzowie Wielkopolskim;
 • Uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Sportowymi im. Adama Mickiewicza w Gorzowie Wielkopolskim;
 • Rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad

 

 • 2. Prowadzenie szkoły

 

 1. Organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.
 3. Szkołą Podstawową kieruje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Gorzowie Wielkopolskim powołany przez organ jednostki samorządu

 

 • 3. 1. Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:
 • I etap edukacyjny obejmujący klasy I – III –edukacja wczesnoszkolna;
 • II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VIII.
 1. Szkoła prowadzi oddziały/klasy ogólnodostępne oraz sportowe prowadzące szkolenie sportowe w zakresie piłki siatkowej.

 

Rozdział II Cele i zadania

 • 4. 1. Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone w Ustawie prawo oświatowe uwzględniając treści zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:
 • opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
 • opiekę nad    uczniami     szczególnie     uzdolnionymi     poprzez    umożliwianie     realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
 • utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach;
 • opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 • Dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów; umożliwia korzystanie z opieki psychologicznej, pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.
 1. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Edukacja na tym etapie jest ukierunkowana na zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych
 2. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:
 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 • rozwijanie umiejętności krytycznego  i  logicznego  myślenia,  rozumowania,  argumentowania i wnioskowania;
 • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 • wszechstronny rozwój   osobowy   ucznia   przez   pogłębianie   wiedzy   oraz   zaspokajanie  i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 • zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 

Realizacja zadań i celów w sferze dydaktycznej

 

 • 5. 1. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie Prawo oświatowe i jako szkoła publiczna:
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 • przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem;
 • zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizuje podstawę programową ustaloną dla Szkoły Podstawowej;
 • zapewnia uczniom     pomoc     psychologiczno     –     pedagogiczną    zgodnie     z    przepisami w tym zakresie;
 • może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy.
 1. Realizacja zadań i celów w sferze dydaktycznej następuje poprzez:
 • realizację szkolnego    zestawu   programów    nauczania    na    bazie    podstaw   programowych zawierających obowiązkowe treści nauczania oraz umiejętności;
 • organizowanie zajęć dydaktycznych na terenie szkoły i  poza nią,  w  tym  na basenie,  zgodnie z wymogami planu nauczania z uwzględnieniem wymogów higieny pracy ucznia;
 • organizowanie wycieczek przedmiotowych mających charakter interdyscyplinarny;
 • realizowanie indywidualnych programów nauczania i indywidualnego nauczania dla uczniów;
 • zapewnienie uczniom        możliwości        udziału       w       konkursach        przedmiotowych i międzyprzedmiotowych oraz we współzawodnictwie sportowym;
 • prowadzenie dla   uczniów    uzdolnionych    lub    dla    uczniów   ze    specjalnymi    potrzebami edukacyjnymi:
  1. kół zainteresowań i kół przedmiotowych;
  2. zajęć rekreacyjno-sportowych;
  3. gimnastyki korekcyjnej;
  4. zajęć wyrównawczych;
 • realizacja podstawowego celu dydaktycznego oparta jest o system klasowo – lekcyjny i odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami i metodami nauczania. Nauka języków obcych może odbywać się w grupach międzyklasowych z uwzględnieniem poziomu kompetencji językowej uczniów;
 • za prawidłową     realizację      procesu      dydaktycznego     odpowiada     Dyrektor      Szkoły i wszyscy członkowie Rady

 

 

Realizacja zadań i celów w sferze wychowania i profilaktyki

 

 • 6. 1. Realizacja zadań i celów w sferze wychowania i profilaktyki następuje poprzez:
 • wykorzystywanie wychowawczych aspektów procesu dydaktycznego;
 • współdziałanie wszystkich podmiotów: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 • wspieranie działań rodziców;
 • wdrażanie Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;

 

 • planowanie i organizowanie działań wychowawczych tak, by każdy uczeń:
  1. miał możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości;
  2. nabywał umiejętności odpowiedzialnego i samodzielnego podejmowania decyzji;
  3. respektował zasady współżycia społecznego w dążeniu do osiągania celów życiowych;
  4. uczył się szacunku dla dobra wspólnego;
  5. przygotowywał się do życia w rodzinie i szerszej społeczności w duchu poszanowania wartości ogólnoludzkich, dziedzictwa kulturowego i patriotyzmu;
  6. kształtował w sobie postawę dialogu z ludźmi odmiennych poglądów, kultur, religii;
  7. nabywał wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania właściwych decyzji w sprawach dotyczących zdrowia i środowiska naturalnego człowieka;
 • objęcie budynków i terenu szkoły nadzorem kamer CCTV w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Rozmieszczenie kamer zostało zweryfikowane pod kątem poszanowania prywatności i intymności uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. Zapis z monitoringu jest udostępniany na wniosek policji i sądu oraz służy do wyjaśniania spraw przez dyrektora, wychowawców, pedagoga i nauczycieli. Nie przewiduje się udostępnia zapisu rodzicom i
 • Szkoła zapewnia opiekę w ustalonych przez Dyrektora dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych;
 • Szkoła uwzględnia w programach wychowawczych działania na rzecz innych ludzi i środowiska lokalnego w   formie   wolontariatu   i   organizowania   akcji   charytatywnych   we   współpracy   z różnorodnymi fundacjami działającymi w tym obszarze;

 

 

Realizacja zadań opiekuńczych

 

 • 7. 1. Zadania opiekuńcze Szkoły realizowane są odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
 • Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami podczas zajęć, przerw lekcyjnych, podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę;
 • w trakcie zajęć obowiązkowych, i pozalekcyjnych (w tym wycieczek) osobą odpowiedzialną za uczniów jest nauczyciel - zasady, tryb organizowania i zgłaszania zajęć poza terenem Szkoły regulują stosowne przepisy bądź zarządzenia Dyrektora Szkoły;
 • dyżury nauczycielskie w Szkole pełnione są zgodnie z zasadami organizacyjno-porządkowymi ustalonymi przez Dyrektora (plan dyżurów nauczycieli, po zatwierdzeniu, jest wywieszany na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim);
 • opiekę pedagogiczną w Szkole pełnią wszyscy nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog i logopeda;
 • w wyjątkowych sytuacjach (np. warunki rodzinne, przypadki losowe) uczniowie objęci są opieką indywidualną - zakres i formy tej opieki określają odrębne przepisy prawa oświatowego;
 • organizuje się opiekę świetlicową, pierwszeństwo zapisu maja uczniowie klas 1-3, a starsi uczniowie w miarę wolnych miejsc;
 • w ramach opieki  zdrowotnej  na terenie Szkoły  funkcjonuje gabinet  profilaktyki  zdrowotnej   i pomocy przedmedycznej, w którym pielęgniarka świadczy usługi na podstawie umowy z NFZ;

 

 • Szkoła udziela uczniom pomocy materialnej w ramach programów stypendialnych na podstawie przepisów prawa oświatowego i uchwał Rady Miasta Gorzowa ;
 • Szkoła z inicjatywy Rady Pedagogicznej, Rady Uczniów lub Rady Rodziców i we współpracy wymienionych podmiotów organizuje akcje  charytatywne  na  rzecz  uczniów  znajdujących  się  w szczególnej sytuacji losowej lub

 

 • 8. 1.Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:
 • szkolny zestaw programów nauczania;
 • program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 1. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.
 2. Program wychowawczo profilaktyczny obejmuje:
 • treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz;
 • treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

 

Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w szkole

 

 • 9. 1. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:
 • uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej,
 • są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;
 • wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.
 1. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów;
 2. Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny;
 3. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora  (autorów)  lub  program  opracowany  przez  innego  autora  (autorów)  wraz  z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian;
 4. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem nauczania ogólnego" dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

 

 1. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor Szkoły Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów i zawiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku.
 2. Program nauczania zawiera:
 • szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
 • treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
 • sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany;
 • opis założonych osiągnięć ucznia;
 • propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć
 1. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym cyklu edukacyjnym. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do 30 czerwca każdego
 2. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy
 3. Indywidualne programy    edukacyjno–terapeutyczne    opracowane    na    potrzeby    ucznia  z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem dopuszcza dyrektor szkoły.
 4. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:
 • z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;
 • bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt
 1. Nauczyciel, w przypadku realizowania podstaw programowych z zastosowaniem podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić cześć programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny. Warunek uwzględnienia w całości podstawy programowej powinien być spełniony wraz z dopuszczeniem do użytku ostatniej części podręcznika.

 

 

Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczania do użytku w szkole.

 

 • 10 . 1. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-III oraz zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII przedstawiają do 30 maja dyrektorowi szkoły propozycję:

 

 

 1. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego:

 

 • do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych - w przypadku klas IV-VIII szkoły podstawowej;
 • w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym;
 • w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

 

 1. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów.

 

 1. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 1, oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z ust. 1 i 2, ustala:

 

- po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, o którym mowa w ust. 1, może:

 

 

 1. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku

 

 

 • 11. Realizacja celów i zadań , których mowa w §4 odbywa się na zasadach określonych w niniejszym statucie w szczególności w rozdziale III dotyczącym organizacji pracy szkoły

 

 

Rozdział III

Organizacja szkoły

 

 • 12. 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku.
  1. W szkole, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.

 

 1. Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku
 2. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I –
 3. W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny i elektroniczna dokumentacja przebiegu
 4. Rodzice mogą kontaktować się ze szkołą poprzez dziennik elektroniczny. Zastrzega się 3 dni robocze na udzielenie

 

 • 13. 1 Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
  1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1;
  2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zajęcia rozwijające    zainteresowania    i    uzdolnienia uczniów,    w    szczególności    w    celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
 • zajęcia wychowania do życia w rodzinie
 • lekcje religii/etyki na życzenie rodziców
 1. Zajęcia edukacyjne, o  których  mowa  w    1  pkt.  2,  organizuje  dyrektor szkoły,  za  zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 2 zajęcia
 3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 mogą być prowadzone także z udziałem

 

 

 • 14. 1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły w terminie określonym przez organ prowadzący.
 1. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 2. Organ prowadzący szkołę zatwierdza niezwłocznie - po zasięgnięciu ustawowych opinii – zmiany do zaopiniowanego arkusza organizacji szkoły przygotowanego odpowiednio przez dyrektora szkoły.
 3. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:
 • liczbę oddziałów poszczególnych klas;
 • liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
 • dla poszczególnych oddziałów:
 1. tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,
 2. tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,
 3. tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
 4. wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

 

 1. wymiar i przeznaczenie godzin, które  organ  prowadzący  szkołę  może  dodatkowo  przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych,
 2. tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,
 • liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 • liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją

o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

 • liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych; zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno--pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli
 • liczbę godzin zajęć świetlicowych;
 • liczbę godzin pracy biblioteki

 

 

 • 15. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć opracowanym przez dyrektora szkoły.
 1. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny  tygodniowy czas  zajęć, o którym mowa   w ust. 1.
 2. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz zajęć resocjalizacyjnych dla uczniów niedostosowanych społecznie trwa 60
 3. W uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się   prowadzenie   zajęć  określonych  w    3    w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
 4. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 5. W przypadku przyjęcia z urzędu w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas I-III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej może podzielić dany oddział za zgodą organu prowadzącego, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust.
 6. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 6, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust.
 7. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
 8. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu
 9. W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są w oddziałach, w grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie międzyszkolnej.
 10. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy:
 • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych i informatyki liczba uczniów

 

w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

 • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych i informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów;
 • na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;
 • na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 26 uczniów.

 

 • 16. Statutowe zadania Szkoła realizuje w pomieszczeniach takich, jak:
 • sale ogólnodydaktyczne;
 • gabinety przedmiotowe;
 • sale gimnastyczne;
 • zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
 • świetlica;
 • biblioteka wraz z czytelnią;
 • gabinet profilaktyki zdrowotnej;
 • inne

 

Świetlica szkolna

 

 • 17. 1. W Szkole organizuje się świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
 1. W świetlicach prowadzone są zajęcia w grupach
 • Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodziców, kierowane do kierownika świetlicy w terminie ustalonym przez
 1. Grupa wychowawcza pod opieka jednego nauczyciela nie powinna przekraczać 25 uczniów.
 2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny i odrabianie
 3. Do zadań świetlicy należy:
 • wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;
 • umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej;
 • upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;
 • przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • wyrabianie u uczniów samodzielności;
 • stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze,
 • przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i
 1. Świetlica realizuje swoje podstawowe zadania poprzez:
 • organizację wolnego czasu ucznia,

 

 • kształtowanie umiejętności współżycia w zespole;
 • rozwijanie zainteresowań, zdolności i zamiłowań;
 • organizację nauki własnej;
 • organizację dożywiania i pomocy
 1. Świetlica pełni funkcje:
 • opiekuńczą;
 • wychowawczą;
 • profilaktyczną;
 • edukacyjną.
 1. Świetlica działa na podstawie regulaminu wewnętrznego, który określa czas pracy, formy działania, zachowanie, prawa i obowiązki uczniów biorących udział w zajęciach świetlicowych.
 2. Pracą świetlic kieruje powołany przez dyrektora szkoły kierownik świetlicy.
 3. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.
 4. Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły

 

 

Organizacja biblioteki

 

 • 18. 1.W Szkole działała biblioteka szkolna dla potrzeb uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej.
 1. Biblioteka szkolna jest pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa Regulamin Biblioteki
 3. Z bibliotek mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły, a także inne osoby na zasadach określonych w
 4. Zadaniami biblioteki szkolnej są:
 • udostępnianie książek i innych źródeł informacji z zachowaniem następujących zasad:
  1. udostępnianie czytelnikom zbiorów biblioteki odbywa się przez 5 dni w tygodniu;
  2. udostępnianie książek i materiałów odbywa się poprzez wypożyczanie książek, udostępnianie zbiorów specjalnych w tym multimediów na miejscu oraz zapewnienie  korzystania z Internetu     w pracowniach ICIM;
  3. nauczyciel-bibliotekarz ustalając     harmonogram     pracy     biblioteki     winien     uwzględniać indywidualne potrzeby uczniów w zakresie dostępu do zbiorów biblioteki i pracowni ICIM;
  4. szczegółowe zasady udostępniania zbiorów oraz innych źródeł informacji zawiera regulamin biblioteki szkolnej;
 • umożliwienie korzystania ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę z uwzględnieniem następujących zasad:
  1. w czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni, gromadzonych zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami;
  2. z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu nie wynosząc ich poza czytelnię;
  3. wypożyczanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych określa odrębny regulamin dostępny w bibliotece;

 

 1. szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów w czytelni i wypożyczania ich poza bibliotekę zawiera regulamin biblioteki szkolnej;
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, realizacja edukacji czytelniczej i medialnej poprzez:
  1. dostęp czytelnika do zbiorów i katalogów bibliotecznych oraz do Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej jako źródła wiedzy i informacji;
  2. uczestnictwo czytelnika w lekcjach bibliotecznych, konkursach czytelniczych oraz zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły lub w innych placówkach kulturalno – oświatowych;
  3. szczegółowe zasady tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; realizacja edukacji czytelniczej i medialnej zawiera regulamin biblioteki szkolne;
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez:
  1. poznawanie preferencji czytelniczych i udzielanie indywidualnych porad w doborze lektury,
  2. organizowanie pracy zespołu uczniowskiego w celu wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  3. współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotu oraz rodzicami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły       w rozwijaniu       kultury       czytelniczej       uczniów i w przygotowaniu ich do samokształcenia,
  4. szczegółowe zasady rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się określają roczne plany pracy bibliotek
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną:
  1. biblioteka planuje i przeprowadza działania kulturalno-społeczne zgodnie z kalendarzem organizacji roku szkolnego oraz planem pracy
 1. Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami opiera się o następujące zasady:
 • korzystanie z biblioteki jest bezpłatne, nie pobiera się także karnych opłat za przetrzymywanie książek;
 • korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały;
 • w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik jest zobowiązany do odkupienia takiej samej lub innej o tej samej wartości, wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza;
 • wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego;
 • czytelnicy kończący lub opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły podpisanej przez nauczyciela bibliotekarza karty obiegowej potwierdzającej zwrot dokumentów wypożyczonych w bibliotece;
 • czytelnicy mają obowiązek przestrzegania regulaminu biblioteki;
 • nauczyciel-bibliotekarz informuje nauczycieli o nowościach zgromadzonych w bibliotece szkolnej oraz organizowanych przedsięwzięciach;
 • wychowawcy są zobowiązani do przeprowadzania rozmów z uczniami nieprzestrzegającymi regulaminu biblioteki oraz do poinformowania ich rodziców;
 • rodzice dobrowolnie współpracują z biblioteką szkolną w pozyskiwaniu zbiorów bibliotecznych oraz przy organizacji imprez kulturalno-społecznych;

 

 • udostępnianie zbiorów biblioteki odbywa się za pośrednictwem nauczyciela-bibliotekarza;
 • nauczyciel-bibliotekarz podejmuje i organizuje współpracę z innymi bibliotekami poprzez m.in. poprzez organizację wycieczek, zachęcanie do udziału w konkursach i akcjach organizowanych przez biblioteki oraz spotkaniach
 1. Nauczyciel bibliotekarz  przeprowadza  inwentaryzację  księgozbioru  biblioteki  szkolnej,  z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r o

 

 

Działalność innowacyjna

 

 • 19. Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym zakresem:
 • kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;
 • tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów;
 • realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli;
 • stworzenie przez  dyrektora  warunków  do  działania  w  szkole  wolontariuszy,  stowarzyszeń  i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym, oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form działalności innowacyjnej.

 

 

Działalność eksperymentalna

 

 • 20. 1. W szkole mogą być prowadzone zajęcia eksperymentalne. Eksperymentami pedagogicznymi są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.
 • Eksperymenty mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Eksperyment może być wprowadzony w całej szkole lub w oddziale lub
 • Rozpoczęcie eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań eksperymentalnych. 4.Eksperymenty wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
 • Udział nauczycieli w eksperymencie jest dobrowolny.
 • Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentów w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna. 7.Uchwała w sprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu:
 • zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie;
 • pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentów  na jej prowadzenie w szkole,   w przypadku, gdy założony eksperyment nie był wcześniej

 

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej

 

 • 21. 1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
 1. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem jest nawiązywana w przypadku gdy:
 • pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;
 • wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;
 • umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich;
 • wpływa na integrację uczniów;
 • wpływa na podniesienie jakości pracy
 1. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły i rady rodziców.
 2. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach rady

 

 

Organizacja wolontariatu szkolnego

 

 • 22. 1.Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.
 1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu poprzez Radę Wolontariatu prowadzonego w ramach zajęć
 2. Cele i sposoby działania:
 • zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;
 • rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
 • działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego;
 • wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy;
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 • promocja idei wolontariatu w
 • Do form działania w zakresie wolontariatu zalicza się w szczególności:
 • zbiórki darów rzeczowych;
 • udział w akcjach charytatywnych;
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami;
 • organizowanie spotkań z wolontariuszami;
 • wspólne spędzanie czasu z osobami chorymi i
 1. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania wolontariatu w szkole określają odrębne przepisy.
 2. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może sprawować

 

 1. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły.
 2. Wolontariusze prowadzący zajęcia pozalekcyjne powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.
 3. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim określi w drodze uchwały

 kryteria uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego aktywność społeczną w formie

 wolontariatu i ustali wymiar osiągnięć uprawniający do uzyskania wpisu.

 

 

Organizacja pomocy dla uczniów

 

 • 23. 1.Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel.
 1. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.
 2. Pomoc materialna    ma    charakter    socjalny    (stypendium    szkolne,    zasiłek    szkolny)    lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe).
 3. Uczeń może   otrzymywać   jednocześnie   pomoc   materialną   o   charakterze   socjalnym   jak i
 4. Szczegółowe zasady    i    kryteria    przyznawania    stypendiów   określają    wytyczne   organu prowadzącego.

 

 

 • 24. 1.Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej:
 • zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci;
 • zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin;
 • sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych;
 • informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze;

2.W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem Szkoła nawiązuje współpracę z:

 • kuratorem sądowym;
 • Policyjną Izbą Dziecka;
 • Pogotowiem Opiekuńczym;
 • Schroniskami Młodzieżowymi,     Szkolnymi     Ośrodkami     Wychowawczymi,     Zakładami Poprawczymi;
 • innymi instytucjami i placówkami w zależności od

 

 

 

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi w szkole

 

 • 25. 1.Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły podstawowej.
 1. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku
 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

 

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 • 26. 1.Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem
 3. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu rozpoznawania potencjału rozwojowego ucznia, wspierania jego rozwoju i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole, wynikająca w szczególności;
 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania i emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:

 

 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się – organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych:
  1. korekcyjno-kompensacyjnych,
  2. logopedycznych,
  3. innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  4. rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne;
  5. oraz innych zajęć o charakterze
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 • warsztatów;
 • porad i konsultacji;

7.O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia. 8.Godzina zajęć trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor decyduje o prowadzeniu zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.

9.Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

 • rodzicami uczniów;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 10.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
 • ucznia;
 • rodziców ucznia;
 • Dyrektora szkoły;
 • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
 • pielęgniarki szkolnej;
 • pomocy nauczyciela;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego;
 • organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

 

Kształcenie specjalne

 

 • 27. 1.Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię.

 

2.Uczniom objętym kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych.

 

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

 

 • 28. 1. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwana dalej „indywidualną ścieżką”, jest organizowana dla uczniów, którzy mogą  uczęszczać  do  szkoły,  ale  ze  względu  na  trudności  w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb.
 1. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz indywidualnie z
 2. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej
 3. Uczeń objęty zindywidualizowaną  ścieżką  realizuje  w  danej  szkole  program  nauczania,       z dostosowaniem  metod  i  form  ich  realizacji  do  jego  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych    i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
 4. Na wniosek rodziców ucznia dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii, o której mowa w ust. 3, tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

 

Organizacja współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 

 • 29. 1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży w szczególności w zakresie wynikającym z:

 • rozpoznawania szczególnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży;
 • doradztwa zawodowego;
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • wydawania
 1. Współpraca w  zakresie,  o  którym  mowa  w  1   odbywa  się  na  zasadach  określonych   w odrębnych przepisach.
 2. Szkoła współdziała z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży w szczególności w zakresie wynikającym z:

1) przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

 • wykonywania pieczy zastępczej;
 • udzielania pomocy materialnej w tym dożywiania dzieci i młodzieży;
 • realizacji programów

 

Nauczanie indywidualne

 • 30. 1.Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
 • Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych
 1. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w placówce, zgodnie z posiadanymi

4.W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.

 1. Zajęcia indywidualnego  nauczania  prowadzi  się  w  miejscu  pobytu  ucznia  oraz  zgodnie   ze wskazaniami w
 2. W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w odrębnym pomieszczeniu w szkole, dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków:
 • w orzeczeniu wskazano taką możliwość;
 • szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.

7.W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, a także miejsca, w których zajęcia są organizowane.

 1. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Powyższy wniosek, dyrektor szkoły akceptuje własnoręcznym
 3. Dzienniki indywidualnego nauczania prowadzi się w dzienniku
 4. Na podstawie orzeczenia dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz, na zasadach określonych w statucie szkoły, formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego
 5. Tygodniowy wymiar godzin  zajęć  indywidualnego  nauczania  realizowanego  bezpośrednio  z uczniem wynosi:
 • dla uczniów klasy I- III - od 6 do 8 prowadzonych w co najmniej 2 dniach
 • dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin;
 • dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej - od 10 do 12 godzin;
 1. W celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia pełnego osobowego rozwoju, uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, dyrektor w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu

 

oraz aktualny stan zdrowia ucznia umożliwia udział w zajęciach  rozwijających  zainteresowania     i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych.

 1. Orzeczenie o nauczaniu indywidualnym przyznawane jest na etap kształcenia lub rok
 2. Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do szkoły.

 

 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 

 • 31. 1.Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, zwany dalej (WSDZ) to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej.
 1. Celem WSDZ jest udzielanie uczniom wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym wyboru szkoły ponadpodstawowej i kierunku kształcenia.
 2. WSDZ realizowane jest poprzez:
 • prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII   i VIII;
 • udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie:
  1. wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,
  2. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w życiu zawodowym,
  3. alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,
  4. upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji o aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia.
 1. Plan działań szkoły z zakresu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny opracowuje zespół nauczycieli ds. doradztwa

 

 

Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u

 • 32.
 1. Uczniom na życzenie rodziców szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak być
 3. W przypadku, gdy na  zajęcia  religii  konkretnego  wyznania  lub  etyki  zgłosi  się  mniej  niż  7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych.

 

 1. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.
 2. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć.
 3. W przypadkach, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji tj. religii i etyki na świadectwie i w arkuszu ocen umieszcza się oceny z obu edukacji. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się oceny uzyskane z tych zajęć.
 4. W przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia religii i/lub etyki a zajęcia te wypadają pomiędzy obowiązkowymi zajęciami przewidzianymi dla ucznia – przebywa od opieką nauczyciela bibliotekarza lub wychowawcy świetlicy.

 

 

 • 33. 1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu w rodzinie.
 • Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
 1. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez

4.W przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia WDŻ a zajęcia te wypadają pomiędzy obowiązkowymi zajęciami przewidzianymi dla ucznia – przebywa opieką nauczyciela bibliotekarza lub wychowawcy świetlicy.

 

 

Rozdział IV Organy szkoły

 

 • 34. Organami szkoły podstawowej są:
 • Dyrektor Szkoły;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Samorząd Uczniowski;
 • Rada Rodziców.

Dyrektor Szkoły

 

 • 35. Dyrektor szkoły kieruje Szkołą w tym:
 • reprezentuje Szkołę w stosunkach zewnętrznych;
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej;
 • w wykonywaniu zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim;
 • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk;

 

 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;
 • współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę.

 

 • 36. Dyrektor Szkoły przewodniczy Radzie Pedagogicznej w tym:
 • przygotowuje i przewodniczy zebraniom rady pedagogicznej;
 • wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczną niezgodnych z prawem zawiadamiając jednocześnie kuratora oświaty i organ prowadzący.

3)

 • 37. Dyrektor Szkoły jako organ administracji oświatowej:
 • decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie do szkoły;
 • kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły;
 • nadaje stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
 • zezwala na spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza Szkołą;
 • w przypadkach określonych w statucie szkoły występuje z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 • zezwala na indywidualny program lub tok nauki;
 • zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych na podstawie opinii

o braku możliwości udziału ucznia w tych zajęciach.

 

 • 38. 1. Dyrektor Szkoły odpowiada za poziom dydaktyczny Szkoły, w szczególności:
 • dopuszcza do użytku zestaw programów nauczania;
 • na podstawie ramowych planów nauczania ustala szkolny plan nauczania, w tym wymiar zajęć dodatkowych, a także wymiar zajęć pozalekcyjnych. Może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe oraz inne zespoły problemowo – zadaniowe. Powołuje przewodniczących tych zespołów;
 • odpowiada za   realizację    zaleceń    wynikających    z    orzeczenia    o    potrzebie    kształcenia specjalnego ucznia;
 • inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły;
 • dokonuje oceny pracy nauczyciela;
 • zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli, ocenia dorobek zawodowy nauczycieli za okres stażu;
 • opracowuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników obowiązujących w

 

 

 • 39. Dyrektor Szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny w tym:
 • we współpracy z innymi nauczycielami w szkole planuje, organizuje i przeprowadza badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych do badań edukacyjnych, tworzy je oraz może w tym zakresie współdziałać z innymi instytucjami wspomagającymi;
 • opracowuje plan nadzoru pedagogicznego na każdy rok szkolny określający działania służące podnoszeniu jakości pracy szkoły i wskazuje terminy ich realizacji i przedstawia do 15 września Radzie Pedagogicznej;
 • przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż  dwa  razy  w  roku  i  nie  później  niż  do 31 sierpnia wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i informacje

o działalności szkoły.

 

 • 40. 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami i w tym zakresie decyduje w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 • przyznawania nagród oraz udzielania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 • występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 1. Opracowuje projekt arkusza organizacyjnego szkoły.
 2. Opracowuje i ustala regulaminy wewnątrzzakładowe z zakresu prawa
 3. Opracowuje projekt planu finansowego szkoły i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków.
 4. Właściwie gospodaruje mieniem szkoły.
 5. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

 • 41. Rada Pedagogiczna

 

 1. W skład  rady  pedagogicznej  wchodzą:  dyrektor szkoły  i  wszyscy nauczyciele zatrudnieni   w W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich,  których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących
 4. Planowe posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z planem i wg określonego harmonogramu

 

 1. Zebrania organizowane są na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu tych projektów przez Radę Rodziców;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy szkoły zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;
 • projekt planu finansowego szkoły;
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje dyrektora szkoły lub placówki w  sprawach  przydziału nauczycielom stałych  prac  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Rada pedagogiczna    przygotowuje    projekt    statutu szkoły lub placówki albo     jego    zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki.
 2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce.
 3. Szczegółowa organizacja,    kompetencje,    zadania,    sposób    dokumentowania    prac    Rad Pedagogicznych określa Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr
 4. Uchwały rad pedagogicznych są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. Zebrania rad pedagogicznych są protokołowane elektronicznie.
 6. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rad pedagogicznych, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 7. Uchwały dotyczące    zatwierdzania,    opiniowania    i    wnioskowania    w    zakresie    spraw pedagogicznych i organizacyjnych szkoły podejmowane są w głosowaniu
 8. Uchwały dotyczące spraw personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym. Na wniosek zwykłej większości członków rady pedagogicznej można wprowadzić tajność głosowania także w innych
 9. Dyrektor Szkoły   wstrzymuje   wykonanie   uchwał,   niezgodnych   z   przepisami      O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

Samorząd uczniowski

 

 • 42. 1Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej.
 1. Opiekunami samorządów są nauczyciele wybrani przez społeczność uczniowską.

 

 1. Samorząd uczniowski nosi nazwę: Samorząd Uczniowski klas I-III i Samorząd Uczniowski klas IV-VIII.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 • Regulaminy samorządu uczniowskiego określają w szczególności:
 • cele i zadania samorządu;
 • organy samorządu, sposób ich powoływania i zakres kompetencji;
 • sposób wybierania opiekuna samorządu.
 1. Samorząd uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej wnioski i  opinie  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  życia  szkoły,  dotyczące  praw         i obowiązków ucznia oraz programu wychowawczo-profilaktycznego i wewnątrzszkolnego oceniania, a w szczególności dotyczących realizacji takich praw jak:
 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 1. Samorząd uczniowski wydaje opinię w sprawie decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów.
 2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 3. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym

 

 

Rada Rodziców

 

 • 43. 1.Rodzice mają prawo do:
 • znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania;
 • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej szkole i klasie;
 • znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów    klasyfikacyjnych,    sprawdzających,    poprawkowych    zgodnie  z wewnątrzszkolnym ocenianiem;
 • uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
 • wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły;
 1. Rodzice biorą udział w życiu szkoły poprzez:

 

 • prezentowanie wobec Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej swojej opinii we wszystkich istotnych sprawach Szkoły,
 • komunikowanie się ze szkołą na temat postępów dziecka podczas:
  1. udziału w spotkaniach okresowych wychowawcy z rodzicami,
  2. udziału w dniach otwartych szkoły, w których również uczestniczą wszyscy nauczyciele uczący w szkole;
  3. kontaktów indywidualnych z wychowawcą i nauczycielami - w miarę
 1. Swoje prawa i obowiązki rodzice mogą wyrażać i realizować poprzez działalność w radzie klasowej rodziców i Radzie Rodziców.
 2. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców Szkoły.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi: jeden przedstawiciel rady oddziałowej, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 4. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego ucznia reprezentuje jeden Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 5. Rada Rodziców działa w oparciu o przygotowany przez siebie
 6. Regulamin Rady Rodziców określa w szczególności:
 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 5, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 6, do rady rodziców szkoły.
 1. Celem Rad Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.
 2. Rada Rodziców ma prawo:
 • występować do Dyrektora oraz innych organów szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami we wszystkich sprawach szkoły;
 • gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców, prowadzić działalność celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł z przeznaczeniem na potrzeby Szkoły (środki, o których mowa wyżej, są przechowywane na wydzielonym rachunku bankowym), zasady ich wydatkowania określa regulamin Rady Rodziców);
 • inicjować i organizować pomoc rodziców dla szkoły.
 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;
 • opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły;
 • opiniowanie szkolnego zestawu podręczników;
 • wyrażanie na wniosek dyrektora szkoły opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela oraz oceny dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu

 

 

Zasady współpracy organów szkoły

 

 • 44. 1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

 

 1. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.
 2. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu
 3. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i
 4. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości.
 5. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej

 

 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły

 

 • 45. 1. W przypadku sporu dotyczącego sprawy pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców lub Samorządem Uczniowskim:
 • prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;
 • przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
 • dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
 • o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o
 1. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w
 2. Zespół Mediacyjny w pierwszej  kolejności  powinien  prowadzić  postępowanie  mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 3. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 • Rozwiązania opisane w ust.1-4 stosuje się do spraw, które nie są wyłączną kompetencją jednego z organów

 

Rozdział V Pracownicy niepedagogiczni szkoły

 

 • 46. 1. W szkole tworzy się stanowiska pracowników niepedagogicznych:
 • główny księgowy;
 • kierownik gospodarczy;
 • referent/ samodzielny referent;
 • woźna;

 

 • konserwator/pracownik gospodarczy
 • sprzątaczka.
 1. Pracownicy administracji  i  obsługi  zatrudniani  są  na  podstawie  przepisów  wynikających   z Kodeksu
 • Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników wynika z indywidualnego zakresu obowiązków ustalonego przez dyrektora .
 • Pracownik zobowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych zgodnie z regulaminem pracy szkoły.
 1. Zadania niepedagogicznych pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom:
 • informowanie o    zauważonych    niebezpiecznych    sytuacjach    zagrażających bezpieczeństwu uczniów;
 • udzielanie pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie uzasadnionych;
 • podejmowanie czynności    związanych    z    zapewnieniem    właściwego    stanu    sanitarnego technicznego szkoły zgodzie z przydziałem czynności.
 1. Do podstawowych obowiązków pracowników Szkoły Podstawowej w szczególności należy:
 • dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu odpowiedniej inicjatywy;
 • przestrzeganie ustalonego w placówce czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny,
 • przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • zapobieganie niebezpieczeństwom zagrażającym uczniom, usuwanie ich i informowanie o nich dyrektora,
 • przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie im pomocy, w szczególności pracownikom młodym,
 • odpowiedzialność za powierzone materiały, pomoce naukowe, narzędzia pracy, sprzęt itp. 7)przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • uprzejme traktowanie rodziców, uczniów i interesantów Szkoły Podstawowej,
 • postępowanie zgodnie z regulaminem pracy Szkoły
 1. Upoważniony przez Dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do Dyrektora Obowiązki

 

 

Pracownicy pedagogiczni szkoły

 

 • 47. 1. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia z zachowaniem przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela dyrektor szkoły.
 1. Warunkiem nawiązania z nauczycielem stosunku pracy jest posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska lub uzyskanie zgody Lubuskiego Kuratora Oświaty.
 2. Szczegółowe wymagania kwalifikacji nauczycieli na poszczególnych stanowiskach określa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

 

 • 48. 1. Nauczyciel ma prawo do:
 • podnoszenia kwalifikacji  zawodowych  poprzez  uczestniczenie  w  kursach  specjalistycznych  i studiach podyplomowych, o ile nie kolidują one z jego obowiązkami wynikającymi z organizacji pracy szkoły;
 • formułowania autorskich programów nauczania;
 • decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia;
 • godnych warunków pracy, rzetelnej i sprawiedliwej oceny oraz twórczej atmosfery
 1. Szkoła zapewnia pomoc młodym nauczycielom i wychowawcom poprzez przydzielenie opiekuna stażu zgodnie z obowiązującymi
 2. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poprzez:
 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
 • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
 • bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
 • systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem;
 • obowiązek przestrzegania praw ucznia i stosowania demokratycznych zasad w pracy z uczniami;
 • udzielanie pomocy    uczniom    w    przezwyciężaniu     niepowodzeń    szkolnych,     w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów;
 • kształcenie i wychowanie w szacunku do tradycji regionalnych i narodowych;
 • przygotowanie i realizowanie obowiązujących w Szkole szkolnych zestawów programów nauczania i szkolnych zestawów podręczników z uwzględnieniem obowiązujących podstaw programowych, standardów egzaminacyjnych, programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • realizowanie własnych      programów      nauczania      oraz      innowacji      pedagogicznych z uwzględnieniem obowiązujących podstaw programowych;
 • prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
 • pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę;
 • opracowywanie planu rozwoju i sposobu realizacji ścieżek awansu zawodowego;
 • systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
 • dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny;
 • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
 • czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał;
 • współpracę z
 1. Nauczyciel zobowiązany jest do wykonywania innych wskazanych przez dyrektora szkoły zadań wynikających z potrzeby realizacji planów pracy szkoły.
 • Nauczyciel zobowiązany jest do dążenia do pełnego własnego rozwoju
 1. Nauczyciel zobowiązany jest  kształcić  i  wychowywać  młodzież  w  umiłowaniu  Ojczyzny,  w poszanowaniu   Konstytucji   Rzeczypospolitej   Polskiej,   w   atmosferze    wolności   sumienia  i szacunku dla każdego człowieka.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z   ideą   demokracji,   pokoju   i   przyjaźni   między    ludźmi    różnych   narodów,    ras i światopoglądów.

 

 • 49. Zadania nauczycieli związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom:
 • odbywanie dyżurów     nauczycielskich     przed     zajęciami     do    ich     zakończenia zgodnie z harmonogramem i obowiązującymi zadaniami;
 • przestrzeganie przepisów    BHP    wynikających    z    odrębnych    przepisów    podczas    zajęć dydaktyczno-wychowawczych, imprez okolicznościowych i wycieczek;
 • zaznajomienie się z zatwierdzonymi procedurami działania w sytuacjach kryzysowych i ich przestrzeganie;
 • sprawdzanie listy  obecności  uczniów   na   prowadzonych   zajęciach   i potwierdzanie   tego  w dziennikach zajęć;
 • informowanie dyrektora szkoły bądź jego zastępcy o zaistniałych sytuacjach na terenie szkoły mających związek z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.

 

 • 50. 1. Formy spełniania zadań przez wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych.
 1. Zadaniem wychowawcy    jest     sprawowanie     opieki     wychowawczej     nad    uczniami, a w szczególności:
 • tworzenie warunków    wspomagających    rozwój    ucznia,    proces    jego    uczenia    się    oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
 • otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka;
 • realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • planowanie i organizacja wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
  1. różnych formy życia zespołowego, rozwijających wychowanków i integrujących zespół uczniowski,
  2. ustalanie treści i form zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji
 • współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale) i koordynacja ich działań wychowawczych wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów zarówno szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami, niepowodzeniami),
 • utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu współdziałania z nimi w rozpoznawaniu potrzeb i problemów oraz w zakresie udzielania pomocy;
 • współpraca z pedagogiem szkoły i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i
 • Informowanie rodziców na ostatnim zebraniu w danym roku szkolnym o przewidywanych ocenach, a w przypadku nieobecności rodzica poprzez przekazanie informacji o ocenach za pośrednictwem ucznia (i odebrania potwierdzenia rodzica o otrzymaniu informacji) lub bezpośredniego kontaktu telefonicznego i przesłanie informacji za pomocą dziennika elektronicznego.
 1. Wychowawcy odpowiadają za prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania dotyczącej oddziału (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen).

 

 1. Wychowawca ma prawo korzystać w  swej  pracy  z  pomocy  merytorycznej  i  metodycznej  ze strony właściwych placówek, instytucji oświatowych i

 

 • 51. 1 Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego

modyfikowanie w miarę potrzeb.

 • Nauczyciele danego przedmiotu    lub    nauczyciele    grupy    przedmiotów    tworzą    zespoły przedmiotowe.
 • Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu. 4.Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
 • organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru podręczników i programów nauczania;
 • wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
 • wspólne opiniowanie autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia

 

 • 52. 1. Nauczyciel biblioteki prowadzi pracę pedagogiczną w następującym zakresie:
 • udostępnianie zbiorów;
 • prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej w doborze lektury, prowadzenie rozmów na temat przeczytanych książek;
 • prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa;
 • udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,
 • udział w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów.
 1. Nauczyciel biblioteki prowadzi prace organizacyjno – techniczne w następującym zakresie:
 • gromadzenie zbiorów;
 • ewidencje zbiorów i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • selekcję i konserwację zbiorów;
 • prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki;
 • wdrażanie technologii informacyjnej do ewidencjonowania zbiorów, bibliotecznych, a także do efektywnego poszukiwania informacji bibliotecznych, bibliograficznych i innych;
 • udzielanie informacji   bibliotecznych,   bibliograficznych,   a   także   informowanie   uczniów  i nauczycieli o nowych, szczególnie wartościowych książkach.
 1. Nauczyciel biblioteki rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia    i rozwija nawyk czytania i uczenia się poprzez:
 • zachęcanie uczniów do korzystania z nowości wydawniczych;
 • organizowanie wystaw (prezentacji) tematycznych, konkursów czytelniczych;
 • rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych poprzez odpowiedni dobór lektury;
 • organizowanie konkursów pięknego, głośnego czytania;
 • organizowanie konkursów czytelniczych klasowych i ogólnoszkolnych;
 • organizowanie konusów plastycznych w oparciu o przeczytane książki;
 • organizowanie konkursów na własną twórczość literacką.

 

Rozdział VI Uczniowie szkoły

 

 • 53. 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 2. Na wniosek rodziców naukę w  szkole  podstawowej  może  także  rozpocząć  dziecko,  które  w danym roku kalendarzowym kończy 6
 3. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 3, jeżeli dziecko:
 • korzystało z wychowania  przedszkolnego  w  roku  szkolnym  poprzedzającym  rok  szkolny,  w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
 • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 1. Rekrutacja odbywa się na podstawie odrębnego

 

 

Prawa i obowiązki ucznia – zasady ogólne

 

 • 54. 1. Szkołę tworzą uczniowie, nauczyciele i rodzice dla realizacji wspólnego celu, jakim jest kształcenie i wychowanie.
 1. Najwyższą wartością szkoły są
 2. Stosunki między uczniami  i  nauczycielami  winny  być kształtowane na zasadzie zrozumienia  i wzajemnego szacunku.
 3. Zasadą jest, że wszelkie konflikty, jakie mogą powstać między uczniami lub między uczniami a pracownikami szkoły rozpatrywane są w sposób bezstronny, a uczniowi przysługuje zawsze prawo odwołania od decyzji podjętej w jego
 4. Szkoła zapewnia pełną tolerancję religijną.
 5. Każdy uczeń ma prawo do własnej tożsamości, do wyrażania swych opinii i poglądów.
 6. Uczeń, któremu postawiono zarzut, a nie udowodniono wykroczenia lub winy, ma prawo czuć się niewinnym.
 7. Wszyscy uczniowie mają jednakowe prawa i obowiązki bez względu na ich stan majątkowy, przekonania i poglądy społeczno-polityczne.
 8. Uczeń ma prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym.
 9. Szkoła respektuje prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Karcie Praw Dziecka

Prawa ucznia

 

 • 55. Uczeń ma prawo:

 

 • do poszanowania godności własnej w sprawach  osobistych i rodzinnych prawo  do szacunku     i sprawiedliwej oceny jego postawy;
 • zwrócić się o pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw osobistych do wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rzecznika Praw Ucznia, dyrekcji szkoły oraz szkolnego pedagoga i psychologa. Pomocy takiej nie wolno uczniowi odmówić, a jeżeli sprawa tego wymaga należy zachować ją w tajemnicy;
 • zgłaszać władzom szkoły, nauczycielom, organizacji uczniowskiej wnioski i postulaty dotyczące spraw uczniowskich, życia szkoły, organizacji rozrywki i wypoczynku na terenie szkoły;
 • do korzystania z wszelkich możliwości do zdobywaniu i pogłębiania wiedzy;
 • do reprezentowania szkoły w różnego rodzaju konkursach, przeglądach, zawodach;
 • Prawa o którym mowa w pkt.5 zostaje pozbawiony uczeń w przypadku uzyskania oceny nieodpowiedniej i nagannej sprawowania (dotyczy również uczniów sportowców);
 • do wypoczynku w przerwach śródrocznych i świątecznych; na okres ten nie zadaje się prac domowych;
 • znać przewidziany dla jego klasy program nauczania i oczekiwać dodatkowej pomocy od nauczyciela w przypadku trudności z jego opanowaniem powstałych z powodów nie zawinionych przez ucznia;
 • do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki w oparciu o stosowne zaświadczenie lekarza specjalisty. Zwolnienia udziela Dyrektor Szkoły;
 • Uczeń ma prawo do zwolnienia z wybranych zajęć edukacyjnych w danym dniu na podstawie pisemnej informacji rodzica potwierdzonej popisem. Zwolnienie z zajęć powinno zawierać adnotację o pozwoleniu na samodzielne opuszczenie szkoły i wzięcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swojego dziecka.
 • do określonego    postępowania    w    zakresie    kontroli    i    oceny    wiadomości    zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem;
 • do zachowania własnej indywidualności w doborze stroju, fryzury i innych elementów wyglądu zewnętrznego. Zasadą winno być, że te elementy wyglądu ucznia nie mogą rażąco odbiegać od powszechnie przyjętej normy dla danej grupy wiekowej i naruszać dobrych obyczajów;
 • do indywidualnego toku nauki z jednego lub kilku przedmiotów w przypadku wybitnych uzdolnień;
 • uczeń ma prawo do korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej pomocy materialnej w miarę posiadanych środków w budżecie szkoły.

 

 

Obowiązki ucznia

 

 • 56. Uczeń ma obowiązek:
 • systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne. Jeżeli spóźnienie na pierwszą lekcję wynosi powyżej 10 minut, a na kolejną 5 minut to uczeń ma godzinę nieusprawiedliwioną. Uczeń ma obowiązek zgłosić spóźnienie u nauczyciela na koniec
 • sumiennie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych brać aktywny w nich udział i nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe zachowanie;
 • dbać o podręczniki, pomoce naukowe i szkolny księgozbiór;
 • informować rodziców o swoich bieżących ocenach i zachowaniu;

 

 • dostarczać wychowawcy usprawiedliwienia za nieobecność z powodu choroby nie później niż w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły. Usprawiedliwienia przyjmowane są w „zeszytach korespondencji z rodzicami” lub poprzez dziennik elektroniczny z konta rodzica; W przypadku nieobecności ucznia trwającej powyżej trzech dni rodzic zobowiązany jest powiadomić szkołę. W przypadku 4-dniowej nieobecności ucznia w szkole, wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować o tym rodziców. Uczeń, który bez usprawiedliwienia opuścił powyżej 30 godzin lekcyjnych zostanie skierowany na posiedzenie Szkolnej Komisji Opiekuńczo-Wychowawczej. Niespełnienie obowiązku szkolnego – nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% - podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w
 • dostarczać zwolnienia od rodziców przed planowaną nieobecnością w szkole:
 1. w danym dniu u nauczyciela przedmiotu,
 2. do 5 dni u wychowawcy klasy,
 3. powyżej 5 dni u dyrektora szkoły.
 • w przypadku nieplanowanej nieobecności rodzic jest zobowiązany wypełnić druk zwolnienia dostępny w sekretariacie szkoły.
 • rzetelnie wywiązywać się z przyjętych na siebie funkcji klasowych i szkolnych;
 • troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd poprzez dbanie o utrzymanie czystości i porządku na terenie klasy i szkoły;
 • ponosić odpowiedzialność za naprawienie wyrządzonej przez siebie szkody;
 • pozostawiać odzież zewnętrzną w szatni szkolnej;
 • nie opuszczać w czasie trwania zajęć terenu szkoły;
 • dbać o estetyczny wygląd osobisty i higienę (na co dzień strój schludny: bluzka bez dużego dekoltu, musi przykrywać talię i ramiona, spódnica nie krótsza niż 15 cm nad kolanem, z okazji uroczystości szkolnych i reprezentowania szkoły na zewnątrz - strój galowy: dla dziewcząt- ciemna spódnica spodnie i biała bluzka, dla chłopców- ciemne spodnie i biała koszula; uczniom nie wolno farbować włosów, dziewczynkom przychodzić w makijażu, pomalowanych paznokciach, nosić długich kolczyków, chłopcom nie wolno obwieszać się zbędnymi ozdobami   łańcuchy, wisiorki, ćwieki, kolczyki).
 • wyłączać na czas trwania zajęć lekcyjnych komórki i inne urządzenia telekomunikacyjne. Urządzenia powinny być wyłączone i schowane w tornistrach;
 • okazywać szacunek        nauczycielom,        pracownikom        szkoły        oraz        kolegom i koleżankom zwłaszcza poprzez zachowanie właściwej formy zwracania się do nich;
 • podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz innych pracowników szkoły;
 • przestrzegać zaleceń i zasad ustalonych przez Samorząd Uczniowski i samorząd klasowy;
 • przestrzegać zasad współżycia społecznego, szanować poglądy i przekonania innych;
 • dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych ( uczniom nie wolno wnosić na teren szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu swojemu i innych np. scyzoryków, nożyków oraz zapałek, papierosów, zapalniczek, zabawek z laserem itp.). W budynku szkoły obowiązuje nakaz poruszania się tylko prawą stroną i zakaz biegania po korytarzach;
 • przestrzegać Regulaminu korzystania z boisk szkolnych oraz Regulaminu Świetlicy szkolnej;
 • nie używać telefonów komórkowych, odtwarzaczy oraz innego elektronicznego sprzętu rejestrującego na terenie szkoły, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych lub wychowawczych, na które nauczyciel będzie prowadził z ich wykorzystaniem. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą

 

jakichkolwiek urządzeń jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Zaginięcie lub kradzież sprzętu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zaginięcie, kradzież lub zniszczenie telefonów lub innego sprzętu. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do sekretariatu – aparat odbiera rodzic. W razie konieczności kontaktu z rodzicem spowodowanym np. chorobą, wypadkiem uczeń może skorzystać z telefonu szkolnego.

 

 

Nagrody, wyróżnienia

 

 • 57. 1. Nagrody przyznawane są przez Dyrektora Szkoły uczniom za przykładną postawę na wniosek Rady Pedagogicznej, wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców. 2.Za przykładną postawę należy rozumieć:
 • bardzo dobre wyniki w nauce;
 • wzorową postawę uczniowską;
 • udział w olimpiadach, konkursach, zawodach;
 • wyróżniającą pracę na rzecz szkoły;
 • inne postawy przynoszące zaszczyt uczniowi lub szkole; 3.Za przykładną postawę uczeń może być nagrodzony:
 • pochwałą udzieloną przez wychowawcę na forum klasy;
 • pochwałą udzieloną przez Dyrektora Szkoły na forum szkoły;
 • listem pochwalnym wychowawcy lub Dyrektora skierowanym do rodziców ucznia;
 • umieszczeniem nazwisk wyróżniających się     w konkursach i zawodach sportowych uczniów na szkolnej tablicy informacyjnej;
 • wpisaniem cząstkowej oceny celującej za zajęcie I miejsca w szkolnych konkursach lub aktywnym udziale w uroczystościach szkolnych, np. inscenizacjach;
 • oceną cząstkową bardzo dobrą za udział w konkursach szkolnych;
 • udziałem wraz z rodzicami w szkolnym Święcie Prymusa;
 • nagrodą fair-play dla uczniów, którzy zachowali się w sposób godny naśladowania;
 • nagrodą książkową.

4.W klasach IV – VIII uczeń może otrzymać promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ponad 4,75 i  wyżej   i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

5.Rodzice uczniów wyróżnionych otrzymują listy gratulacyjne. 6.Absolwent szkoły podstawowej otrzymuje tytuł „Prymusa szkoły”, jeżeli:

 • otrzymał bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania;
 • uzyskał średnią ocen 4,75 w
 • Nagrody książkowe i dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami i po zasięgnięciu opinii rady rodziców szkoły.
 1. Uczeń kończący szkołę, za nienaganne zachowanie, rzetelną naukę, wybitne osiągnięcia, pracę społeczną, może zostać nagrodzony wpisem do Złotej Księgi, jeżeli spełnia co najmniej jedno z poniżej wymienionych wymagań:

 

 • uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe;
 • osiągnął znaczące  sukcesy  w  konkursach  przedmiotowych  (I  miejsce,  finalista,  laureat  –  w województwie; udział w konkursie ogólnopolskim);
 • aktywnie i rzetelnie wykonywał zadania, brał czynny udział w życiu klasy i szkoły;
 • uzyskał wysoką średnią przez cały okres nauki;
 • osiągnął znaczące sukcesy w dziedzinach artystycznych, społecznych, sportowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

 

 

 

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody

 

 • 58. 1. Istnieje możliwość odwołania się od nagrody bezpośrednio do Dyrektora Szkoły lub za pośrednictwem wychowawcy klasy, w trybie do 7 dni od daty jej przyznaniu.
 • Odwołanie od przyznanej nagrody polega na złożeniu wyczerpujących, pisemnych wyjaśnień oraz prośby o ponowne rozpatrzenie
 1. Dyrektor szkoły do 7 dni od daty wpływu rozpatruje odwołanie.

4.O podjętej decyzji informuje zainteresowanego w formie pisemnej.

 1. Podjęta przez dyrektora szkoły decyzja jest ostateczną.

 

 • 59

Kary

 

 • 59. 1. Uczeń zostaje ukarany w przypadku naruszenia Statutu Szkoły poprzez:
 • ustne upomnienie wychowawcy na forum klasy;
 • upomnienie ucznia  przez  wychowawcę  klasy  na  forum  klasy  z  jednoczesną  adnotacją       w dzienniku lekcyjnym i powiadomieniem rodziców;
 • zawieszenie udziału ucznia sportowca w zawodach na okres adekwatny do winy (określa go trener z wychowawcą lub Radą Pedagogiczną);
 • pozbawienie pełnionych funkcji;
 • naganę udzieloną przez dyrektora szkoły z wpisem do dziennika i powiadomieniem (pisemnym) rodziców;
 • zawieszenie ucznia w prawach do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, dyskotekach i innych uroczystościach;
 • przeniesienie ucznia do klasy równoległej na podstawie wniosku wychowawcy klasy lub rodziców po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną;
 • uczeń, który w półroczu otrzymał naganę dyrektora szkoły lub dwie nagany wychowawcy klasy, może otrzymać z zachowania najwyżej ocenę poprawną.
 1. Uczeń i jego rodzice ponoszą odpowiedzialność za zniszczone mienie szkoły (naprawa lub zakup nowego sprzętu).
 2. W stosunku do uczniów naruszających obowiązki ucznia stosuje się następujące procedury:
 • rozmowa dyscyplinująca przeprowadzona przez wychowawcę lub nauczyciela;
 • przeprowadzenie rozmowy z uczniem w obecności rodziców;

 

 • wezwanie rodziców na posiedzenie Komisji Opiekuńczo-Wychowawczej, w skład której wchodzą: wychowawca, szkolny pedagog/psycholog i dyrektor szkoły;
 • rozpatrzenie sprawy przez Samorząd Uczniowski na wniosek ucznia, samorządu klasowego lub wychowawcy klasy;
 • powiadomienie Policji w szczególnie trudnych wypadkach, np. kradzież, pobicie, zastraszanie, wandalizm,

 

 

 • 60. W uzasadnionych przypadkach uczeń na wniosek dyrektora szkoły, poparty uchwałą Rady Pedagogicznej i opinią Samorządu Uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły.
 1. Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal:
 • notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły;
 • nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia;
 • wchodzi w konflikt z prawem;
 • świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze;
 • ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na pozostałych uczniów;
 • dokonuje kradzieży;
 • demoralizuje innych uczniów;
 • umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;
 • jest agresywny dokonuje pobić i włamań;
 • używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych;
 • nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego.

 

 

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej kary

 

 • 61. 1. Istnieje możliwość odwołania się od kary bezpośrednio do Dyrektora Szkoły lub za pośrednictwem wychowawcy klasy, w trybie do 7 dni od daty jej przyznania.
 1. Odwołanie od przyznanej kary polega na złożeniu wyczerpujących, pisemnych wyjaśnień oraz prośby o ponowne rozpatrzenie
 2. Dyrektor szkoły do 7 dni od daty wpływu rozpatruje odwołanie.
 3. O podjętej decyzji informuje zainteresowanego w formie
 4. Podjęta przez dyrektora szkoły decyzja jest ostateczną.

 

 

 

 

Rozdział VII Wewnątrzszkolne ocenianie

 

 • 62. 1. Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • zachowanie ucznia;
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 • wymagań określonych    w    postawie    programowej    kształcenia    ogólnego    lub    wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
 • wymagań edukacyjnych wynikających  z  realizowanych  w  szkole  programów  nauczania  –  w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych;

Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.

 1. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej z wszystkich zajęć edukacyjnych jest średnia ważona obliczona w następujący sposób:

1) każdej ocenie śródrocznej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę (od 1 do

10) w hierarchii ocen.

2) Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:

 

 

średnia ważona:

ocena śródroczna lub roczna:

powyżej 5,50

celujący

4,70 do 5,49

bardzo dobry

3,70 do 4,69

dobry

2,70 do 3,69

dostateczny

1,60 do 2,69

dopuszczający

poniżej 1,59

niedostateczny

 

 1. Formy aktywności i ich waga:

Forma aktywności

waga

Formy dłuższe (praca klasowa, praca literacka, test)

10

Udział w konkursie przedmiotowym – etap wojewódzki, sukcesy sportowe, artystyczne na szczeblu wojewódzkim, wykonywanie działań wykraczających poza

podstawę programową.

10

Aktywność i postawa na lekcjach wychowania fizycznego, religii, plastyki,

techniki, muzyki, informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa

10

Frekwencja na zajęciach wychowania fizycznego

10

Odpowiedź ustna/odpowiedź pisemna

8

Odbiór tekstu pisanego i słuchanego

8

Prace praktyczne

8

Recytacja wiersza

6

Kartkówki

6

Praca samodzielna na lekcji

6

Referat, prezentacja, dłuższe zadanie domowe

6

Umiejętności z wychowania fizycznego

4

Praca w grupie

4

Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń

4

Zadanie domowe (krótkie formy)

4

 

 

Aktywność

4

Motoryczność

3

 

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego       i norm        etycznych        oraz        obowiązków        określonych w statucie szkoły.
 2. Ocenianie uczniów ma na celu:
 • informowanie ucznia  o   poziomie  jego  osiągnięć  edukacyjnych  i  jego  zachowaniu  oraz      o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie  informacji o tym, co zrobił dobrze    i jak dalej powinien się uczyć;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwianie nauczycielom     doskonalenia     organizacji     i     metod    pracy     dydaktyczno- wychowawczej;
 • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych        śródrocznych        i        rocznych        ocen        klasyfikacyjnych    z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ustalanie ocen    bieżących     i    śródrocznych    ocen    klasyfikacyjnych     z    obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków    i    trybu    otrzymania    wyższych    niż    przewidywane   rocznych    ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków     i     sposobu     przekazywania     rodzicom     informacji     o     postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach

 

 

Informowanie rodziców na początku roku

 

 • 63. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i    rocznych    ocen    klasyfikacyjnych    z    zajęć    edukacyjnych,    wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych.

 

 • Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach    i   sposobie   oraz   kryteriach   oceniania    zachowania,   warunkach      i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z
 1. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych

 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć

 

 • 64. 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  poradni  specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
 • nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
 • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej
 1. Opinia poradni     psychologiczno-pedagogicznej,     w     tym     poradni     specjalistycznej     o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji  niektórych  obowiązkowych  zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszych etapach
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
 4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej

 

 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

Ustalanie ocen klasyfikacyjnych i promocyjnych

 

 

 • 65. 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia, zgodnie z procedurą i kryteriami zawartymi w wewnątrzszkolnym ocenianiu (WO) i szczegółowymi ustaleniami zawartymi w przedmiotowym ocenianiu (PO).
 1. Ocena zachowania ustalana jest przez wychowawcę klasy zgodnie z procedurą i kryteriami zawartymi w WO.

3.W przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w trybie niezgodnym z przepisami prawa, rodzice mogą odwołać się do dyrektora szkoły. Szczegółowe warunki i tryb odwołania określa WO.

 

 

Ocenianie w klasach I-III

 

 

 1. 66. 1. W klasach I - III ocena roczna jest oceną opisową.
 2. Ocena obejmuje opis zachowania i osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć obowiązkowych.
 3. W ocenie bieżącej pracy ucznia dopuszcza się stosowanie ocen cząstkowych.
 4. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania w klasach I – III :
 • 6 – celujący: Uczeń posiada szeroką wiedzę i bardzo dobre umiejętności określone w wymaganiach programu nauczania
  1. samodzielnie i w szybkim tempie wykonuje polecenia i zadania,
  2. wykazuje wyjątkową aktywność twórczą w oparciu o własne doświadczenia i obserwacje,
  3. swobodnie wypowiada się na różne tematy, stosując bardzo bogate słownictwo,
  4. używa wielozdaniowych wypowiedzi,
  5. samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,
  6. proponuje nietypowe rozwiązania,
  7. wykazuje się szczególnymi umiejętnościami w dokonywaniu obserwacji oraz klasyfikowaniu pojęć społecznych, przyrodniczych i artystycznych,
 • 5 – bardzo dobry: Uczeń posiada szeroką wiedzę i bardzo dobre umiejętności określone w wymaganiach programu nauczania:
  1. biegle wykonuje polecenia i czynności,
  2. wykazuje bardzo dużą aktywność,
  3. posiada bogaty zasób słownictwa i chętnie wypowiada się,
  4. jest systematyczny w pracy oraz sprawny i samodzielny w działaniu,
  5. w sposób  szybki,  aktywny  przyswaja  treści  dotyczące  pojęć  społecznych,  przyrodniczych   i artystycznych;

 

 • 4 – dobry: Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w wymaganiach podstawowych programu nauczania:
  1. jest systematyczny w pracy,
  2. samodzielny i sprawny w działaniu,
  3. szybko przyswaja nowe treści,
  4. aktywnie uczestniczy w toku lekcji,
  5. poszukuje prawidłowych rozwiązań różnych sytuacji i zdarzeń,
  6. poprawnie dokonuje obserwacji, jako sposobu zdobywania nowej wiedzy,
  7. dostrzega wartości estetyczne w otoczeniu;
 • 3 – dostateczny: Uczeń opanował podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie umożliwiającym dalsze postępy w nauce:
  1. rozumie podstawowe pojęcia i posługuje się podstawowym słownictwem,
  2. dość często pracuje pod kierunkiem nauczyciela,
  3. posiada sprawność językową, chociaż zasób słów jest niewystarczający, a wypowiedzi niepełne,
  4. stara się poszukiwać prawidłowych rozwiązań różnych sytuacji i zdarzeń,
  5. jest dość aktywny,
  6. wykazuje niekiedy słabą koncentrację uwagi,
  7. zbyt wolno rozwija umiejętności samodzielnego uczenia się,
 • 2 –   dopuszczający:   Uczeń   opanował   w   niepełnym   zakresie   podstawowe   wiadomości i umiejętności:
  1. często nie pracuje samodzielnie, oczekuje pomocy,
  2. jest bardzo mało aktywny, posiada słabe tempo pracy,
  3. ma spore braki w wiadomościach,
  4. nie kończy rozpoczętej pracy,
  5. wypowiada się pojedynczymi wyrazami i niechętnie,
  6. często nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności,
  7. występują spore zaburzenia w koncentracji uwagi;
 • 1 – niedostateczny: Uczeń wymaga stałego wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w swoich działaniach i rozwiązywaniu zadań:
  1. ma bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy,
  2. nie rozumie prostych poleceń,
  3. nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy,
  4. wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki,
  5. rzadko podejmuje próby rozwiązania zadań nawet przy pomocy nauczyciela;
 1. Przy ocenie prac pisemnych ustalono przelicznik punktowo – procentowy:

1) Z

95% - 100%

2) B

85% - 94%

3) D

70% - 84%

4) P

50% - 69%

5) S

30% - 49%

6) N

0% - 29%

 1. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć  edukacyjnych  i  religii  stosuje  się  ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV–VIII.

 

 • 67. Ocenianie w klasach IV-VIII
 1. Ocenianie bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i klasyfikacyjne roczne w klasach IV-VIII, wyrażane jest w stopniach wg następującej skali:

6 – celujący                            cel.

5 – bardzo dobry                    bdb.

4 – dobry                                db.

3 – dostateczny                      dst.

2 – dopuszczający                  dop.

1 – niedostateczny                 ndst.

Dopuszcza się stawianie przy ocenach cząstkowych plusów „+” i minusów „-”.

 1. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania w klasach IV – VIII:
 • ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
  1. w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe;
  2. posiada dodatkową wiedzę  pochodzącą  z  różnych  źródeł,  owoc  samodzielnych  poszukiwań i przemyśleń;
  3. posiada zintegrowaną wiedzę międzyprzedmiotową;
  4. uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i olimpiadach odnosząc znaczące sukcesy;
  5. jest aktywny na lekcjach i w pracy pozalekcyjnej;
 • ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
  1. bardzo dobrze opanował wiadomości i umiejętności programowe;
  2. jest samodzielny i korzysta z różnych źródeł wiedzy w celu rozwiązania problemów;
  3. jest aktywny na lekcjach i w pracy pozalekcyjnej;
 • ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
  1. opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności programowe;
  2. poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązania typowych zadań i problemów oraz posługuje się językiem danego przedmiotu;
  3. aktywnie uczestniczy w lekcjach;
 • ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
  1. opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności programowe,
  2. potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,
  3. sporadycznie aktywnie uczestniczy w lekcjach;
 • ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
  1. ma duże braki wiedzy, które można usunąć w dłuższym czasie;
  2. jest bierny na lekcjach, ale motywowany i przy pomocy nauczyciela jest w stanie wykonać proste zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności, które umożliwiają edukację na następnym etapie;
 • ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
  1. ma duże braki wiedzy,  które nie rokują nadziei na ich usunięcie  przy pomocy  nauczyciela        i uniemożliwiają mu edukację na następnym etapie kształcenia,
  2. nie rozumie prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności i przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy,
  3. wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki,
 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 3. Przy ocenie prac ustalono następujący przelicznik punktowo- procentowy:

 

 

95% - 100%

- celujący

85% - 94%

- bardzo dobry

70% - 84%

- dobry

50% - 69%

- dostateczny

30% - 49%

- dopuszczający

0% - 29%

- niedostateczny

 1. Przy ustalaniu   oceny   z   wychowania   fizycznego,   techniki,   muzyki   i   plastyki   należy   w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć (szczegóły w PO), a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury
 2. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 3. Ocena z religii/etyki jest wliczana do średniej
 4. W przypadku, gdy uczeń za 1 półrocze uzyskał ocenę niedostateczną z danego przedmiotu, to warunkiem otrzymania pozytywnej oceny rocznej jest uzyskanie średniej ważonej za cały rok w wysokości co najmniej 2,0.

 

 • 68. Formy sprawdzania i oceniania
 1. Formy sprawdzania :
 • ustne:
  1. wypowiedzi na określony temat (opowiadanie,  opis,  wygłaszanie  tekstów  z  pamięci,  udział w dyskusji, dialog) – uczeń powinien być przygotowany z treści programowych wskazanych przez nauczyciela przedmiotu,
  2. aktywność,
  3. praca indywidualna i w grupach;
 • pisemne:
  1. prace domowe,
  2. kartkówka –    niezapowiedziany    piętnastominutowy    sprawdzian    wiedzy    i    umiejętności obejmujący 3 ostatnie tematy lekcyjne;
  3. praca pisemna – zapowiedziana na tydzień przed, potwierdzona wpisem w dzienniku, czas trwania do 45
  4. praca klasowa – według specyfikacji przedmiotu, zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzona wpisem w dzienniku oraz lekcją powtórzeniową, czas trwania 1-2 godz. lekcyjne,
  5. zadania domowe różnego typu, np. projekty, zadania długoterminowe, metaplany, zadania wykraczające poza podstawę programową,
 • praktyczne:
  1. problemowe (doświadczalne),
  2. twórcze (plakaty , albumy, prezentacje multimedialne).
 1. Każda praca klasowa winna być zapowiedziana i poprzedzona lekcją utrwalającą, która określi treści i umiejętności objęte późniejszą diagnozą.
 2. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych był nieobecny w szkole podczas sprawdzianu lub recytacji jest zobowiązany zaliczyć zaległości w ciągu tygodnia w przypadku krótkiej nieobecności (1-2 dni) lub w przypadku dłuższej nieobecności w terminie ustalonym wspólnie z

 

 1. Uczeń, który nie przystąpił do pracy pisemnej / pracy klasowej w terminie i nie zgłosi się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela na napisanie pracy pisemnej / pracy klasowej może być odpytany przez nauczyciela w dowolnym terminie w ustalonej przez niego
 2. Po dłuższej (minimum 3 dniowej) nieobecności w szkole uczniowi przysługuje czas na uzupełnienie zaległości (w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu, który wyznacza termin).
 3. Uczeń, który przez dłuższy czas był nieobecny w szkole (np. choroba, wagary, itp.) może uzupełnić materiał na zajęciach konsultacyjnych lub samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela. Zobowiązany jest wykonać pracę w terminie ustalonym wspólnie z
 4. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny niedostatecznej w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty jej wystawienia.
 5. Raz w półroczu uczeń może poprawić jedną dowolną ocenę z wyjątkiem:
 6. ocen z prac długoterminowych;
 7. ocen z odpowiedzi ustnych;
 8. ocen za zadania
 9. Poprawiona ocena odnotowywana jest w dzienniku obok oceny poprawianej, przy czym tylko ocena z poprawy brana jest pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej/rocznej.
 10. Poprawa ocen niedostatecznych ze sprawdzianów i prac klasowych może być potraktowana indywidualnie w wyjątkowych sytuacjach (dłuższa nieobecność z powodu choroby, trudna sytuacja rodzinna i inne).
 11. Szczegółowe zasady poprawiania ocen zawierają systemy przedmiotowego
 12. W tygodniu uczeń może pisać 3 dłuższe (pisane min.1 godz. lekcyjną) zapowiedziane formy pisemne, ale nie jednego dnia. Zapis nie dotyczy form przełożonych na inny termin na wniosek uczniów.
 13. Sprawdziany nie mogą być pisane ołówkiem ani zmazywalnym/ ścieralnym długopisem. Podczas sprawdzianów nie wolno również używać korektorów.
 14. Prace pisemne opatrzone recenzją, komentarzem uczeń powinien otrzymać w okresie 2 tygodni od ich
 15. W klasach IV-VIII wszelkie formy pisemne sprawdzania wiedzy są, po omówieniu, przekazywane uczniowi. Rodzic ma obowiązek przechowywać otrzymane prace w celu konsultacji z nauczycielem w sytuacji pojawienia się wątpliwości.
 16. Aktywność ucznia może zostać oceniona pozytywnie (plusem) lub negatywnie (minusem). Przez aktywność rozumie się pracę na lekcji, zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania bądź postawione problemy, przynoszenie przyborów i pomocy niezbędnych do pracy na lekcji, przygotowanie pomocy na lekcje, dostarczenie dodatkowych materiałów, eksponatów, itp. Szczegóły precyzuje
 17. Ocenie podlegają również zadania domowe. Szczegóły precyzuje Ocenianie Pzredmiotowe. Brak zadania zgłasza nauczycielowi, który ten fakt odnotowuje w dzienniku. Po wykorzystaniu możliwości, uczeń za każdy kolejny brak zadania domowego otrzymuje ocenę niedostateczną.
 18. W ostatnich 2 tygodniach przed klasyfikacją, weryfikacja wiedzy nie powinna dotyczyć całego materiału, co najwyżej z 3 ostatnich lekcji.
 19. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji – szczegóły ustalają poszczególni nauczyciele w PO. Jednak swoje nieprzygotowanie uczeń musi zgłosić nauczycielowi na początku lekcji, by nauczyciel mógł odnotować ten fakt w dzienniku. Jeśli nie zgłosi nauczycielowi faktu

 

nieprzygotowania    do    lekcji    otrzymuje    ocenę    niedostateczną.    Zapis    nie    dotyczy    form zapowiedzianych.

 1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia, otrzymuje on ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy

 

 • 69. Ocena zachowania
 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym
 1. Ocena z zachowania nie ma wpływu na klasyfikacyjne oceny z zajęć edukacyjnych. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
 • wzorowe; -          
 • bardzo dobre;  -          
 • dobre; -          
 • poprawne; -          
 • nieodpowiednie;  -          
 • naganne, -          
 1. Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania ucznia śródroczną lub roczną na podstawie:
 • własnych obserwacji;
 • samooceny ucznia;
 • opinii klasy;
 • informacji o zachowaniu ucznia zamieszczonych w zgromadzonej dokumentacji;
 • opinii nauczycieli uczących;
 • opinii pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły (jeżeli zgłaszają zastrzeżenia);
 1. Propozycje ocen są wywieszane na tablicy informacyjnej w pokoju
 2. Ocenę dobrą traktujemy jako ocenę wyjściową.
 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe , należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 4. Szczegółowe kryteria ustalania oceny z
 • Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
  1. wzorowo przestrzega praw i obowiązków uczniów oraz regulaminów obowiązujących w szkole;
  2. jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole;
  3. jest uczciwy – nie ściąga na sprawdzianach, przedstawia tylko prace wykonane samodzielnie;
  4. w dzienniku klasowym w ogóle nie ma wpisów o negatywnym zachowaniu, na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje

 

taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa;

 1. wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
 2. jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela,
 3. systematycznie uczęszcza do szkoły  i  dostarcza  usprawiedliwienia  wszystkich  nieobecności w terminie określonym przez Statut, nigdy nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne;
 4. dba o piękno i kulturę mowy ojczystej;
 5. dba o honor i tradycje szkoły, współtworzy jej autorytet;
 6. przestrzega zasad współżycia społecznego;
 7. przeciwstawia się przejawom brutalności i wulgarności;
 8. szanuje poglądy i przekonania innych ludzi;

m)pomaga innym, służy radą, otacza opieką młodszych kolegów;

 1. szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów;
 2. nie ulega nałogom.
 • Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
  1. przestrzega zasad praw i obowiązków uczniów oraz regulaminów obowiązujących w szkole;
  2. jest systematyczny w nauce;
  3. chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy,  szkoły i środowiska,  sumiennie wywiązuje się  z powierzonych mu zadań przez nauczycieli;
  4. systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności usprawiedliwia w terminie określonym przez Statut, w półroczu ma nie więcej niż 3 spóźnienia na pierwszą godzinę lekcyjną w danym dniu, nie spóźnia się na kolejne godziny;
  5. jest kulturalny,  nie  przeszkadza  w  prowadzeniu  zajęć,  nie  popada  w  konflikty  z kolegami  i osobami starszymi, w dzienniku klasowym ma nie więcej niż 2 pisemne uwagi dotyczące zachowania nacechowane niską szkodliwością dla innych i siebie, i są to uwagi niepowtarzające się;
  6. jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów;
  7. godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią;
  8. dba o piękno i kulturę mowy ojczystej;
  9. dba o honor i tradycje szkoły, współtworzy jej autorytet;
  10. przestrzega zasad współżycia społecznego;
  11. przeciwstawia się przejawom brutalności i wulgarności;
  12. szanuje poglądy i przekonania innych ludzi;

m)pomaga innym, służy radą, otacza opieką młodszych kolegów;

 1. bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia;
 2. nie ulega nałogom.
 • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
  1. przestrzega praw i obowiązków uczniów oraz regulaminów obowiązujących w szkole;
  2. pracuje na miarę swoich możliwości;
  3. wywiązuje się z powierzonych obowiązków;
  4. systematycznie uczęszcza na zajęcia, w półroczu ma nie więcej niż 3 nieusprawiedliwione godziny i nie więcej niż 5 spóźnień na pierwszą godzinę, nie spóźnia się na kolejne godziny lekcyjne;
  5. nie uczestniczył w kłótniach i bójkach, szczególnie z młodszymi i słabszymi;
  6. zachowuje się kulturalnie;

 

 1. w ciągu półrocza otrzymał nie więcej niż 3 pisemne uwagi o niewłaściwym zachowaniu, jego zachowanie nie przeszkadza w pracy nauczycielom, kolegom i innym pracownikom szkoły, zwracane mu uwagi odnoszą pozytywny skutek;
 2. godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią;
 3. dba o piękno i kulturę mowy ojczystej;
 4. dba o honor i tradycje szkoły, współtworzy jej autorytet;
 5. przestrzega zasad współżycia społecznego;
 6. przeciwstawia się przejawom brutalności i wulgarności;

m)szanuje poglądy i przekonania innych ludzi;

 1. pomaga innym, służy radą, otacza opieką młodszych kolegów;
 2. szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, nie zanieczyszcza otoczenia;
 3. nie ulega nałogom.
 • Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
  1. nie przestrzega praw i obowiązków uczniów oraz regulaminów obowiązujących w szkole;
  2. nie pracuje na miarę swoich możliwości
  3. uczeń rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiązuje,
  4. przestrzega zasad współżycia społecznego;
  5. przeciwstawia się przejawom brutalności i wulgarności
  6. szanuje poglądy i przekonania innych ludzi;
  7. okazuje szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły;
  8. podporządkowuje się zaleceniom dyrektora i rady pedagogicznej;
  9. w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkodę;
  10. nieregularnie usprawiedliwia nieobecności, w półroczu opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej

 niż 5 godzin i spóźnił się nie więcej niż 9 razy;

 1. w ciągu półrocza otrzymał nie więcej niż 5 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, ale o niewielkiej szkodliwości;
 2. wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły;
 3. sięgnął po używki szkodliwe dla
 • Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
  1. wielokrotnie dopuszczał się łamania praw i obowiązków uczniów oraz regulaminów szkolnych;
  2. ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego i innych– przynosi niebezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy;
  3. sięgnął po używki szkodliwe dla zdrowia;
  4. wykazuje brak kultury – jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły lub kolegów;
  5. w ciągu półrocza otrzymał nie więcej niż 10 uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm zachowania;
  6. w półroczu opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 25 godzin (wagary ucieczki z lekcji), często spóźnia się, zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia;
  7. nie robi nic pozytywnego na rzecz klasy,
  8. lekceważy polecenia nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
  1. ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych;

 

 1. bierze udział w bójkach i kradzieżach;
 2. znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie;
 3. rozmyślnie zniszczył mienie szkolne lub prywatne;
 4. wielokrotnie spóźnia się na zajęcia, w półroczu opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 25 godzin ( wagary, ucieczki z lekcji),
 5. działa w nieformalnych grupach;
 6. pozostaje pod dozorem kuratora lub Policji;
 7. nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków
 1. Posiedzenie Szkolnej Komisji Opiekuńczo-Wychowawczej zwołuje się w przypadku ucznia, który bez usprawiedliwienia opuścił 30 godzi. W posiedzeniu uczestniczą: uczeń, rodzice, wychowawca klasy, pedagog/psycholog, dyrektor, a także na zaproszenie specjaliści spoza szkoły.
 2. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w

 

 • 70. Powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych
 1. Nauczyciel informuje ucznia i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana na miesiąc przed klasyfikowaniem
 2. Powiadomienia uczniów o przewidywanej ocenie rocznej z zajęć edukacyjnych dokonuje nauczyciel przedmiotu w formie ustnej i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym wraz z datą jego
 3. Powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach rocznych w formie pisemnej dokonuje wychowawca, po uzgodnieniu z nauczycielami przedmiotu, na zebraniu z rodzicami. Propozycja ocen wystawiona jest także w dzienniku
 4. Wychowawca informuje ucznia i rodziców o przewidywanej rocznej ocenie zachowania oraz przekazuje informację o warunkach i trybie uzyskania oceny rocznej wyższej niż
 5. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu pisemna informacja o przewidywanej ocenie przekazana przez wychowawcę musi być podpisana przez rodzica w ciągu 7 dni od dnia przekazania.
 6. W przypadku braku podpisu wychowawca osobiście kontaktuje się z rodzicami i przekazuje informację.
 7. Rodzice są informowani o ocenach i zachowaniu na zebraniach wg ustalonych terminów.

 

 

 

 • 71. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
 1. Rodzice mogą wnioskować do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne

o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie

 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (za termin otrzymania informacji przyjmuje się datę zebrania z rodzicami na, na którym zostały podane informacje o przewidywanych ocenach, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego).

 1. Nauczyciel ustala zakres materiału oraz konieczne wymagania wynikające z zakresu materiału realizowanego w danym roku
 2. Termin sprawdzianu  wyznacza dyrektor lub  zastępca dyrektora w terminie nie dłuższym  niż   3 dni od daty przekazania informacji o obowiązującym zakresie materiału.
 3. Sprawdzian, o którym mowa w pkt.4, przeprowadza nauczyciel przedmiotu i informuje ucznia o wyniku w ciągu 2dni od daty
 4. Ocena ustalona przez nauczyciela jest

 

 • 72. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocen zachowania
 1. Rodzice mogą wnioskować do wychowawcy klasy o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny
 2. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku :
 • zaistnienia nowych    okoliczności    świadczących    o    pozytywnych    zachowaniach    ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska ,
 • pozytywnej opinii samorządu klasowego, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
 • otrzymania pochwały dyrektora szkoły,
 • otrzymania pochwały poza szkołą.
 1. Rodzic ucznia składa pisemny wniosek w sekretariacie szkoły w terminie do 2 dni od przekazania informacji o przewidywanej rocznej ocenie zachowania za termin otrzymania informacji przyjmuje się datę zebrania z rodzicami na, na którym zostały podane informacje        o przewidywanych ocenach, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego) ze wskazaniem zaistniałych okoliczności określonych w ust. 2, z uwzględnieniem zasady, że ocena nie może zostać podwyższona o więcej niż jedną.
 2. Po złożeniu wniosku rodzic informuje o tym fakcie wychowawcę klasy, który w formie pisemnego kontraktu określa warunki konieczne do spełnienia .
 3. Kontrakt formułuje nauczyciel w terminie do 2 dni od otrzymania wniosku od rodziców
 4. Warunki zawarte w kontrakcie winny odzwierciedlać kryteria na poszczególne oceny zachowania określone w Statucie i muszą być w pełni przestrzegane przez
 5. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania jeśli wypełni wszystkie    postanowienia    kontraktu,    a    poprawa    zachowania    będzie    wyraźna  i niepodważalna oraz jeśli nauczyciele, a także uczniowie danej klasy, nie wniosą umotywowanych zastrzeżeń co do wypełnienia kryteriów na daną ocenę w okresie objętym

 

 • 73. Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

 1. Rodzice ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny

 

klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania na podstawie analizy dokumentów.
 1. W skład komisji, wchodzą:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  3. nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji;
  2. wychowawca oddziału;
  3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
  4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
  5. przedstawiciel rady rodziców;
  6. pedagog;
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym,  że  powołanie  nauczyciela   zatrudnionego  w  innej   szkole  następuje  w  porozumieniu   z dyrektorem tej szkoły.
 2. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością    głosów    w    terminie    5    dni    od    dnia    zgłoszenia    zastrzeżeń,        a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
  1. skład komisji,
  2. termin sprawdzianu,
  3. nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
  4. imię i nazwisko ucznia,
  5. zadania sprawdzające,
  6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
  1. skład komisji,
  2. termin posiedzenia komisji,

 

 1. imię i nazwisko ucznia,
 2. wynik głosowania,
 3. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen
 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
 2. Uczeń, który    z     przyczyn     usprawiedliwionych     nie     przystąpił     do     sprawdzianu  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, techniki, zajęć komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

 

 • 74. Egzamin klasyfikacyjny

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 • realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
 • spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: informatyki, techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny
 2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań
 3. Egzamin klasyfikacyjny  z pozostałych  zajęć edukacyjnych  przeprowadza  w formie pisemnej  i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
 • dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten
 1. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice
 2. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
 3. Z przeprowadzonego  egzaminu   klasyfikacyjnego   sporządza   się   protokół   zawierający   w szczególności:
 • imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu   dołącza   się   odpowiednio   pisemne   prace   ucznia,   zwięzłą   informację    o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”.
 3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z   zajęć   edukacyjnych    jest    ostateczna    (z    wyjątkiem    uczniów,    którzy   w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).
 4. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna   ocena   klasyfikacyjna   z   zajęć   edukacyjnych   może   być   zmieniona w wyniku egzaminu

 

 

 • 75. Egzamin poprawkowy

 

 1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek jego rodziców.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych

 

 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 2. Uczeń, który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu  poprawkowego  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia
 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną    prośbę    lub     w     innych,     w     szczególnie     uzasadnionych        W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego    egzaminu    poprawkowego    sporządza    się     protokół    zawierający w szczególności:
 • skład komisji;
 • termin egzaminu poprawkowego;
 • nazwę zajęć edukacyjnych;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu   dołącza   się   odpowiednio    pisemne   prace   ucznia,    zwięzłą    informację    o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.
 3. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.
 4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest

 

 

 

 • 76. Egzamin ósmoklasisty

 

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie
 3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
 • język polski;

 

 • matematykę;
 • język obcy nowożytny.
 1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 2. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 3. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
 • nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo
 • przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem.
 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami
 2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.
 3. Szczegółowe zasady   przeprowadzania    egzaminu    ósmoklasisty    określa    wewnątrzszkolna procedura organizacji i przebiegu

 

 

 

Rozdział VIII Wewnątrzszkolne komisje

 

 

 • 76. 1. W Szkole działa Komisja Opiekuńczo-Wychowawcze powołane przez Dyrektora Szkoły. Komisjami w poszczególnych szkołach kierują pedagodzy szkolni.
 1. Do zadań komisji należy w szczególności:
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej,
 • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci,
 • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności

 

 

 • 77. 1. W Szkole działa Komisja Stypendialna powołane w drodze zarządzenia przez dyrektora szkoły.
 1. Komisje stypendialne działają w oparciu o odrębne przepisy wynikające z rozporządzeń MEN i Uchwał Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

 

 

Rozdział IX Gospodarka finansowa

 

 

 • 78. 1. Gospodarka finansowa i materiałowa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Podstawowa działalność Szkoły finansowana jest przez organ prowadzący.
 1. Projekt budżetu opracowuje główny księgowy po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły,. Budżet jest zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę.
 2. Sprawozdawczość Szkoły jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi

 

 

Rozdział X Postanowienia końcowe

 

 

 • 79. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 • 80. 1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 1. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa prawo oświatowe.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem 09.2019r.

 

 

 • 81. 1. Rada Pedagogiczna szkoły upoważnia Dyrektora Szkoły do opublikowania tekstu jednolitego w przypadku znacznej ilości zmian.
 1. Tekst jednolity wprowadza się zarządzeniem Dyrektora Szkoły.