Drukuj
Kategoria: Organizacja roku szkolnego
Odsłony: 295

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 17 w czasie epidemii opracowana na podstawie  wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

I.                              Organizacja zajęć w szkole:

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
  w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Rodzic proszony jest o zgłaszanie nieobecności dziecka i podanie jego powodu, szczególnie w przypadku zachorowania na Covid-19 oraz gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Informacja powinna dotrzeć
  do wychowawcy jak najszybciej poprzez e-dziennik.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
  bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekowania rąk
  z wykorzystaniem płynów do dezynfekcji umieszczonych w holu zgodnie z  instrukcją.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do budynku szkoły.
 6. Rekomenduje się, aby dzieci przychodziły do szkoły maksymalnie 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 7. W świetlicy przebywają tylko dzieci zakwalifikowane do opieki świetlicowej.
 8. Dzieci klas 1 w początkowym okresie nauki odbiera wychowawca klasy.
 9. Dzieci klas 1-3 wchodzą do szkoły wejściem bocznym (od strony Filharmonii), uczniowie klas 4-8 wejściami głównymi.
 10. Kontakt z pracownikami szkoły w miarę możliwości należy ograniczyć do niezbędnego minimum.Osoby z zewnątrz, tylko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 11. Do kontaktów z pracownikami szkoły rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon, dziennik elektroniczny).
 12. W razie konieczności do pomiaru temperatury uczniów i pracowników wykorzystuje się termometr bezdotykowy i dezynfekuje się go po użyciu w danej grupie. 
 13. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zgłasza ten fakt dyrekcji szkoły. Następnie ucznia odizolowuje się w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Rodzice zobowiązani są do wskazania osoby, która będzie uprawniona do odbioru dziecka i podania jej numeru telefonu.
 14. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 15. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
  z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie dziecka powinni zadbać o ich regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję).
 17. Podczas lekcji, w miarę możliwości, uczniowie powinni siedzieć w ławkach pojedynczo.
  W przeciwnym przypadku należy zachować maksymalna odległość między osobami. Zaleca się, aby uczniowie w ławce, w miarę możliwości, siedzieli zawsze z tą samą osobą.
 18. W celu ograniczenia przemieszczania się uczniów, wprowadza się łączenie godzin danych przedmiotów w jednym dniu, bez szkody dla warunków realizacji podstawy programowej.
 19. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga podlegają myciu detergentem lub dezynfekcji po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 20. Przed wejściem do sali gimnastycznej i informatycznej uczeń zobowiązany jest zdezynfekować ręce (środek dostępny w sali gimnastycznej i gabinecie informatycznym).
 21. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i innych sportowych,
  w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 22. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Nauczyciele zobowiązani są do dezynfekcji klamek i włączników po każdej lekcji.
 23. Korzystający z kredy lub markerów do tablicy zobowiązani są do zdezynfekowania rąk
  lub korzystania z tych przyborów przy użyciu własnej chusteczki higienicznej/rękawiczek jednorazowych.
 24. Nauczyciele w ocenianiu przedmiotowym zobowiązani są uwzględnić zasady sprawdzania zeszytów przedmiotowych i formy oddawania prac na ocenę.
 25. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 26. W czasie pobytu uczniów w szkole zaleca się korzystanie przez nich z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu, w tym szczególnie w czasie przerw. Uczeń zobowiązany jest na polecenie nauczyciela dyżurnego opuścić budynek szkoły i spędzić przerwę na świeżym powietrzu. Decyzję podejmują nauczyciele w oparciu o aktualne warunki atmosferyczne.
 27. Podczas korzystania z szatni należy zachować dystans społeczny i ograniczyć czas pobytu do niezbędnego minimum. Podczas przerw międzylekcyjnych obowiązuje zakaz wchodzenia do szatni.
 28. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby także w innych salach dydaktycznych, na boiskach szkolnych i placu zabaw.
 29. W czasie pobytu w świetlicy uczniów obowiązują zasady reżimu sanitarnego ustalone
  dla szkoły.
 30. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia własnych zabawek i maskotek.
 31. Czas pobytu dziecka w świetlicy powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.
 32. Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
  w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz
  po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 33. Uczeń, wchodząc do świetlicy, powinien mieć uprzednio zdezynfekowane lub umyte ręce.
 34. Większość czasu przeznaczonego na zajęcia świetlicowe powinna odbywać się
  na świeżym powietrzu.
 35. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty
  z uczniami oraz nauczycielami.
 36. Podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole obowiązują zasady reżimu sanitarnego ustalone dla szkoły.
 37. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej,w tym czytelni, określa regulamin biblioteki.
 38. Podczas pobytu w bibliotece i czytelni obowiązują zasady reżimu sanitarnego ustalone dla szkoły.
 39. b) Przy obrocie książek należy uwzględnić konieczny okres 2 dni kwarantanny
  dla woluminów i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 40. c) Nauczyciel bibliotekarz ustala każdorazowo liczbę osób przebywających w tym samym czasie w bibliotece. Pozostali uczniowie oczekują na wejście do biblioteki na korytarzu zachowując dystans społeczny.
 41. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracyudostępnione są na drzwiach wejściowych do gabinetu.
 42. Zasady korzystania z dystrybutora wody określa instrukcja umieszczona przy urządzeniach.
 43. Przed każdym pobraniem wody należy zdezynfekować lub umyć ręce.
 44. Wodę z dystrybutora należy pobierać do kubka lub bidonu/butelki.
 45. Nie wolno pić wody bezpośrednio z dystrybutora.
 46. Podczas dokonywania zakupów w sklepiku szkolnym obowiązują zasady reżimu sanitarnego  ustalone dla szkoły.

 

 

 

II.                           Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły,mają obowiązek:
 3. dezynfekowania dłoni,
 4. zakrywania ust i nosa,
 5. nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania,
 6. ograniczenia do niezbędnego minimum czasu przebywania.
 7. Nauczyciele mają obowiązek dopilnować, aby uczniowie myli regularnie ręce wodą
  z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 8. W szkole prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych itd.
 9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak,
  aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 11. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 12. Na terenie szkoły uczniowie i nauczyciele nie mają obowiązku używania maseczek/przyłbic i rękawiczek jednorazowych. Obowiązek ich używania może być jednak wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły w związku ze zmianą sytuacji epidemiologicznej w rejonie.
 13. Uczniowie i nauczyciele mogą na terenie szkoły używać własnych maseczek ochronnych/przyłbic lub rękawiczek jednorazowych.
 14. Zużyte środki ochrony indywidualnej należy wrzucać do kosza na odpady zmieszane.
 15. Dopuszcza się używanie prywatnych środków do dezynfekcji rąk (żele antybakteryjne, chusteczki nawilżane itp.)
 16. Zaleca się używanie maseczek ochronnych/przyłbic w przypadku dużego zgromadzenia osób np. podczas przerw, uroczystości szkolnych.

 

 

III.                       Organizacja dożywiania 

 1. Korzystanie z posiłków odbywa się w świetlicy szkolnej z zapewnieniem prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych, zgodnie z zaleceniami obowiązującymi w czasie epidemii.
 2. Dania i produkty rozłożone są na stołach przez wyznaczonych pracowników.
 3. Przed posiłkiem uczeń zobowiązany jest umyć ręce wodą z mydłem.
 4. Wydawanie posiłków odbywa się tylko podczas długiej przerwy. W tym czasie
  w pomieszczeniu mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek. Wychowawca świetlicy reguluje liczbę osób spożywających posiłek w jednym czasie.
 5. Przebywanie uczniów w pomieszczeniu należy ograniczyć do czasu spożywania posiłku.
 6. Podczas organizacji dożywiania obowiązują zasady reżimu sanitarnego ustalone
  dla szkoły.
 7. Obiady dostarczane są w pojemnikach jednorazowych.Dostawca cateringu odbiera zużyte pojemniki i sztućce.
 8. Każdorazowo po obiedzie blaty stołów i poręcze krzeseł należy wyczyścić oraz wywietrzyć pomieszczenie.

 

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
  na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, lub w izolacji.
 2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych daną osobę odizolowuje się
  w pomieszczeniu gospodarczym nr 18a   izolatorium (wyposażonymm.in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący).
 3. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on skontaktować się telefonicznie
  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi
  w podmiocie procedurami, zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 7. Należyustalićlistę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.