Nabór do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025                               

Z dniem 4 marca 2024 r. rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych ośmioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wielkopolski.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 jest prowadzone
z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Jak zgłosić kandydaturę?

Rodzic musi:

 1. Wejść na stronę: www.um.gorzow.pl
 2. Wybrać zakładkę e-urząd
 3. Wybrać zakładkę Edukacja - Nabór do Szkół Podstawowych
 4. Następnie wybrać zakładkę „Zgłoś kandydaturę”.

 

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem
tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Do szkoły z obwodu dzieci są przyjmowane na podstawie ZGŁOSZENIA

ZGŁOSZENIE wyboru szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.                   

 Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata.

Do szkoły spoza obwodu dzieci przyjmowane są na podstawie WNIOSKU

 1. Do szkoły spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, gdy dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria. Wniosek należy wypełnić w systemie elektronicznym wydrukować, podpisać i złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru, można wybrać maksymalnie trzy szkoły.

Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.

KRYTERIA

Należy spełnić kryteria ustawowe i dodatkowe:

- ustawowe:

- wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci)

- niepełnosprawność kandydata

- niepełnosprawność jednego z rodziców,

- niepełnosprawność obojga rodziców,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

- dodatkowe:

           

Lp.  

Kryterium

liczba pkt

1.

kandydat, którego rodzeństwo spełnia obowiązek szkolny
w preferowanej szkole podstawowej 

 25

2.

miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie preferowanej szkoły podstawowej

 20

3.

kandydat uczęszczał do przedszkola funkcjonującego w obwodzie preferowanej szkoły podstawowej

15

4.

w obwodzie preferowanej szkoły podstawowej zamieszkują krewni dziecka,  wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

10

 Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w pkt 1,3,4 są oświadczenia rodzica, a w pkt 2 zaświadczenie z zakładu pracy dołączone do wniosku.                                       
Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku/zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru/szkoły obwodowej.

 

Szkoły z oddziałami integracyjnymi:

 1. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki,
 2. Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi
  im. Arkadego Fiedlera,
 3. Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Piłsudskiego,
 4. Szkoła Podstawowa nr  20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte,
 5. Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi
  im. Orląt Lwowskich.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025.

 

 

Lp.

 

Rodzaje czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

 

rozpoczęcie

zakończenie

 

 

1

Uruchomienie rekrutacji w serwisie elektronicznym dla rodziców.

Przyjmowanie zgłoszeń/wniosków kandydatów ubiegających się do szkoły. Przyjmowanie wydrukowanych zgłoszeń w placówce obwodowej lub wniosków wraz załącznikami w placówce pierwszego wyboru.

 

 

 

04.03.2024 r.

 

 

03.04.2024 r.

 

2

 

Weryfikacja wniosków.

 

 

08.04.2024 r.

 

16.04.2024 r.

 

3

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

22.04.2024 r.

godz. 14.00

 

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

23.04.2024 r.

 

13.05.2024 r.

do godz.14.00

 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

20.05.2024 r.

godz. 14.00

 

Załączniki:

   Zarządzenie Nr 13/2024 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego.

 

 OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZICÓW KANDYDATAI KANDYDATA

 

 Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych